chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 29 mei 2020-3

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
  - het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;
  - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 juli 2020;
  - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 392.1250 gesloten op 17 juli 2020;
  - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de omstandigheid dat de federale beslissing tot verlenging van het corona-ouderschapsverlof is vastgelegd in het Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque en nog omgezet moet worden voor de diensten van de Vlaamse overheid. Dit koninklijk besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2020. Om deze verlenging ook effectief van toepassing te maken op het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, moet hiervoor zo snel mogelijk een aanpassing gebeuren aan het Vlaams personeelsstatuut.

  Initiatiefnemer
  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Hoofdstuk 1. Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  Artikel 1. Aan artikel X 97 van Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 4, wordt de zinsnede “30 juni 2020” vervangen door de zinsnede “30 september 2020; 2° aan paragraaf 1 worden een vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: “In afwijking van het tweede lid kan het corona-ouderschapsverlof worden opgenomen met een volledige onderbreking van de loopbaan als ofwel:
  1° het kind een gehandicapt kind is zoals bepaald in paragraaf 2, tweede en derde lid
  2° het personeelslid een alleenwonende ouder is. Onder alleenwonende ouder wordt verstaan, de persoon die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.” In afwijking van het derde lid kan ook een contractueel personeelslid die niet met een voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld de volledige onderbreking zoals bepaald in het vierde lid opnemen.”
  3° in paragraaf 4 wordt de zinsnede ‘ 1 juli 2020’ vervangen door de zinsnede ‘1 oktober 2020’.

  Art. 2. In artikel X 97 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 en gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, worden paragraaf 1 tot en met 5 opgeheven.

  Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona-ouderschapsverlof

  Art. 3. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof wordt ingetrokken.

  Hoofdstuk 3. Slotbepaling

  Art. 4. Artikel 2 treedt in werking op 1 oktober 2020.

  Artikel 1, 1°, heeft uitwerking met ingang van:

  1° 1 juli 2020 bij omzetting van een lopend ouderschapsverlof, medisch bijstandsverlof, palliatief verlof, zorgkrediet, verlof voor deeltijdse prestaties of deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte naar corona-ouderschapsverlof, op voorwaarde dat het arbeidsregime hetzelfde blijft;

  2° 13 juli 2020 bij een aanvraag van het corona-ouderschapsverlof die niet voldoet aan de omzettingsregeling vermeld onder artikel 3, 2°, a);

  Artikel 1, 2°, heeft uitwerking met ingang van 13 juli 2020;

  Artikel 1, 3°, heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2020.

  Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Brussel,

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  Jan JAMBON

  De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

  Bart SOMERS