chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  AVG (GDPR) en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC)

  A) ACHTERGRONDINFORMATIE

   1° De AVG

  Sinds 25 mei is men ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming (AVG=GDPR) verplicht het advies in te winnen van de toezichthoudende autoriteit (Data Protection Authority DPA) :

  Art. 36, lid 4, van de AVG: "De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking (lees: van persoonsgegevens)."

  Art. 57, lid 1, c), van de AVG: "Onverminderd andere uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken, verricht elke toezichthoudende autoriteit op haar grondgebied de volgende taken:

  .. c) zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan het nationale parlement, de regering, en andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het gebied van verwerking;

  ...

   2° De Vlaamse Toezichtcommissie

  Op Vlaams niveau wordt bij decreet van 8 juni 2018 tot aanpassing van de decreten aan de AVG, eveneens een toezichthoudende autoriteit opgericht, nl. de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).

  Artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer richt de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) op.

  Die Vlaamse toezichtcommissie is een volwaardige toezichthoudende autoriteit, conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  De AVG bepaalt dat de lidstaten de toezichthoudende autoriteit raadplegen bij het opstellen van ontwerpregelgeving die betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens. Op Vlaams niveau is de VTC de bevoegde autoriteit bij wie dergelijk advies moet worden gevraagd.

  De VTC verstrekt hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering schriftelijke en gemotiveerde adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. De VTC geeft advies binnen een termijn van dertig dagen, nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de VTC zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen (Artikel 10/4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer)

  De adviezen worden op de website van de VTC bekendgemaakt. In haar adviezen houdt de VTC rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

  Contactgegevens VTC: Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel of elektronisch naar contact@toezichtcommissie.be 

  ! Vermeld bij de adviesvraag de gegevens van de contactpersoon en geef aan welke artikelen van de tekst betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens of privacy.

  B) VRAGEN en VERDERE INFO

  Voor verdere verdere vragen of info contacteer: Nathalie De Jaeger, Informatie Vlaanderen ( nathalie.dejaeger@kb.vlaanderen.be ) of zie website Vlaamse Toezichtscommissie