chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Energie, Energiebesparende werken

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Type › Gebouwschil

  Door de gebouwschil gaat er warmte verloren. De gebouwschil of (warmte)verliesoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van alle schildelen (wanden) of delen van de schildelen die het beschermde volume scheiden van de niet-verwarmde omgeving. De warmte gaat verloren naar: de buitenomgeving, de grond, aangrenzende onverwarmde ruimten, kruipkelders. Bv: vloer-, muur- en dakisolatie alsook raamvervanging (alleen het glas of glas+profiel). Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de huidige situatie beschreven en aangegeven of het gaat om dak-, muur-, vloerisolatie dan wel om raamvervanging. Bijkomende gegevens kunnen zijn: enkel glas of nog geen enkele isolatie aanwezig, … ; indien mogelijk enkele parameters m.b.t. de nieuw geplaatste materialen (U en/of R-waarde of dikte van materiaal, aantal m² isolatie/ramen geplaatst, …).

  Type › Hernieuwbare energie

  Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas. Bv.: installatie van warmtekrachtkoppeling (WKK)Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de nieuwe systemen beschreven.

  Type › Installaties

  Onder technische installaties worden de HVAC -installaties verstaan. HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airconditioning of koeling). Bv: in geval van de vervanging van de verwarmingsinstallatie. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe installatie.

  Type › Verlichting

  Verlichting is een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op de voorziening voor elektriciteit. Bv: bij relighting van het volledige of een deel van het gebouw, uitschakelen van een deel van de verlichting, tijds- en/of bewegingsgestuurde bediening van verlichting. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe verlichtingsgegevens.

  Energie, Energieprestatie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  E-peil EPB berekening

  EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaateisen. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2006 in voege voor nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit kadert in het geheel van Europese reglementering om de uitstoot van CO2 van de Kyoto-norm te behalen. De EPB-berekening resulteert in 2 cijfers : het E-peil en het K-peil. Het K-peil slaat op de isolatiewaarde van de gebouwschil. Het E-peil geeft weer hoe het ontwerp scoort op vlak van energiehuishouding. Meer info op: http://energiesparen.be/

  Jaar van afgifte EPB

  Jaar waarin het Energieprestatie Certificaat (EPC) werd afgeleverd. Het EPC is 10 jaar geldig.

  Jaar van afgifte EPC

  Jaar waarin het Energieprestatie Certificaat (EPC) werd afgeleverd. Het EPC is 10 jaar geldig.

  K-peil EPB berekening

  EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaateisen. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2006 in voege voor nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit kadert in het geheel van Europese reglementering om de uitstoot van CO2 en de Kyoto-norm te behalen. De EPB-berekening resulteert in 2 cijfers : het E-peil en het K-peil. Het K-peil slaat op de isolatiewaarde van de gebouwschil. Het E-peil geeft weer hoe het ontwerp scoort op vlak van energiehuishouding. Meer info op: http://energiesparen.be/

  Kengetal Energieprestatiecertificaat (kWh/m²)

  Het Energieprestatie Certificaat (EPC) informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. EPB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. PEB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Waals Gewest.

  Energie, Hernieuwbare energie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Bron (type)

  Kies het type van hernieuwbare energie uit de keuzetabel.

  EAN afname

  Deze teller registreert de afname van elektriciteit van het net.

  EAN code

  EAN staat voor European Article Numbering. Elke aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. De EAN-code is vast verbonden aan de fysieke locatie van de aansluiting. Bij verhuis van de netgebruiker wordt de EAN-code niet meegenomen. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bijvoorbeeld wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op de energiefactuur (18 cijfers, begint met het getal 54).

  EAN GST afname

  Dit is het tweede EAN-nummer van de groenestroomteller (GST).

  EAN GST productie

  Deze teller meet de totale productie die voor groenestroomcertificaten (GSC) in aanmerking komt. Deze waarde is niet de som van de geregistreerde afname en injectie. Het is een aparte teller, die zich bevind ter hoogte van het netontkoppelbord van de PV-installatie. Let op: op de groenestroomteller (GST) staat nog een 2de EAN nummer. Dit is de ‘EAN GST eigen verbruik afname’.

  EAN injectie

  Deze teller registreert de injectie op het net, m.a.w. het aandeel van de van de hernieuwbare energie die niet zelf verbruikt wordt maar op het net geïnjecteerd wordt.

  Eigenaar installatie

  Degene die de installatie uitbaat. Dit kan de eigenaar van het gebouw zijn, maar dit kan ook de plaatser van de installatie zijn. Bijvoorbeeld de firma die een opstalrecht verwerft op het dak van het gebouw om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Meestal verkoopt deze de opgewekte energie of een deel ervan door aan de gebruiker van het gebouw.

  Geïnstalleerd vermogen

  Het geïnstalleerd vermogen is de maximum capaciteit van de aanwezige toestellen/installatie. Voor zonnepanelen dient het geïnstalleerd vermogen opgegeven te worden in kWp. Voor de andere types hernieuwbare energie dient het geïnstalleerd vermogen opgegeven te worden in kW.Voor een WKK installatie dient het geïnstalleerd thermisch vermogen (kWt) en het geïnstalleerd elektrisch vermogen (kWe) ingevuld te worden.

  Jaar van de inwerkingtreding van de installatie

    Geef aan in welk jaar de installatie effectief in werking ging. Dit is niet noodzakelijk het jaar van de plaatsing van de installatie.

  KBO-nummer

  Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

  Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

  Opbrengst (kWh) op jaarbasis

  De werkelijk geproduceerde energie die af te lezen is van de opbrengstmeter / groenestroomteller productie.  Indien de opbrengst niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft de opbrengst betrekking op het jaar welke de meeste opbrengstmaanden telt. Bijvoorbeeld: opbrengsten in de periode 30/05/2008 - 29/05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kWh als een geheel getal (geen cijfers na de komma).

  Type › Afvalverbranding (warmte)

  Stoom kan gewonnen worden door het verbranden van afval (dat organisch materiaal, niet-plantaardig huishoudelijk afval bevat), de stoom kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.

  Type › Biomassa (elektriciteit)

  Door de verbranding van biomassa (hout, afval, …) kan elektriciteit opgewekt worden.

  Type › Biomassa (warm water)

  Door de verbranding van biomassa (hout, pellets, afval,  …) kan water verwarmd worden.

  Type › Biomassa (warmte)

  Door vergisting van bioafval en compost kan gas gewonnen worden. In België zijn er land- en tuinbouwbedrijven die de mest en het groenafval gebruiken om bijvoorbeeld hun teelserres of stallen te verwarmen. Stoom kan gewonnen worden door het verbranden van afval, de stoom kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.

  Type › BioWKK-installatie (elektriciteit en warmte)

  Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die aangedreven wordt door een biobrandstof en aldus tegelijkertijd groene warmte en elektriciteit produceert. Deze biobrandstoffen beslaan primaire biomassa (hout en andere gewassen) maar ook afgeleide brandstoffen: vergistingsgas, bio-ethanol, biodiesel ...

  Startpagina's

  XLS