chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Wetgevingstechnisch (en taal-) advies: wat? wanneer? hoe?

  1) Wat? 

  De wetgevingstechniek regelt twee onderscheiden luiken:

  • het INHOUDELIJK luik wordt beheerst door de juridische beginselen en de juridisch-technische regels die bepalen:

  - WAT/WAT NIET in een regelgevende tekst kan of moet worden bepaald;

  - WELKE soort regelgevende tekst (decreet, besluit van de Vlaamse Regering, MB) moet worden gebruikt;

  - WAAR in de tekst in kwestie (dit is in welke soort bepalingen) moet worden geregeld;

  • het FORMELE luik (de vorm) wordt beheerst door richtlijnen die bepalen HOE iets geformuleerd moet worden in een regelgevende tekst.

  Alle ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit moeten voor wetgevingstechnisch en taalkundig advies worden voorgelegd (juist) vóór ze worden geagendeerd voor de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering

  Het toepassingsgebied van het wetgevingstechnisch advies is de juridisch-technische inhoud en de vorm (i.e. de wetgevingstechnische kwaliteit) van de tekst. In het advies wordt het volgende gecontroleerd:

  1° a) de correcte toepassing van de wetgevingstechnische regels

      b) de naleving van de formele beginselen van behoorlijke regelgeving 

   Bij wijzigende teksten wordt naast punt 1° ook nog de correcte inpassing van de wijzigingen in de te wijzigen tekst en de inhoudelijke coherentie na de wijzigingen nagekeken.

  Het wetgevingstechnisch advies heeft geen betrekking op de opportuniteit of de juridisch inhoudelijke finaliteit van het ontwerp.

  Het wetgevingstechnisch advies is gebaseerd is op de beschikbare informatie en de rechtssituatie op de dag van het advies. Bij het verdere verloop van het ontwerp moet de auteur controleren of die niet wijzigt (bijvoorbeeld door (andere) nieuwe wijzigingen die van belang zijn voor de bepalingen in het ontwerp), zodat wijzigingen aan het ontwerp noodzakelijk zijn. Die nieuwe bepalingen kunnen ook voor wetgevingstechnisch en taaladvies worden voorgelegd.

  2) Doel?

  De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld (die rechtmatig, samenhangend, duidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is).

  De wetgevingstechniek zorgt voor de helderheid en de juridisch-technische inhoudelijke en vormelijke correctheid van alle Vlaamse regelgeving. De wetgevingstechniek zorgt bovendien voor de uniformiteit en de coherentie van alle Vlaamse regelgeving, ook over alle bevoegdheidsmateries en beleidsdomeinen heen.

  Dat alles resulteert in een grotere rechtszekerheid

  3) Adviesaanvraag verplicht?

  Alle ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit moeten voor wetgevingstechnisch en taalkundig advies worden voorgelegd (juist) vóór ze worden geagendeerd voor de principiële goedkeuring (of direct voor de definitieve goedkeuring voor de teksten die niet eerst principieel moeten worden goedgekeurd) op de Vlaamse Regering. Die verplichting geldt altijd, behalve voor besluiten en decreten die meer dan eens in dezelfde vorm terugkeren. Voorbeelden daarvan zijn: subsidiebesluiten, individueel personeelsbeheer (benoemingen en dergelijke), vaststelling van gewestplannen, goedkeuring van internationale verdragen). 

  4) Bindend advies?

  Het wetgevingstechnisch advies controleert de correcte toepassing van de wetgevingstechnische regels en de naleving van de formele beginselen die zijn opgenomen in de omzendbrief Wetgevingstechniek. Die omzendbrief is gericht is aan alle personeelsleden van de Vlaamse overheid. 

  5) Procedure?

  Om het wetgevingstechnisch en taaladvies te verkrijgen, hoef je maar één aanvraag in te dienen. Je stuurt de ontwerpregelgeving voor je ze ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering of aan de Vlaamse minister voorlegt, per e-mail naar wetgevingsadvies@vlaanderen.be

  Voeg bij de adviesaanvraag alle eventuele andere ontwerpteksten die nog niet zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en waarnaar je verwijst in de tekst die je voor advies doorstuurt. 

  Vermeld de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en het beleidsdomein van de persoon die uitleg over het ontwerp kan geven en naar wie de adviezen moeten worden teruggestuurd. 

  Als de tekst niet voldoet aan de elementaire wetgevingstechnische vormvoorschriften (punt 1 tot en met 4, punt 96 tot en met 99 en punt 104 tot en met 108), kan de adviesverlener de tekst terugsturen met het verzoek om de tekst aan te passen. De adviesaanvraag wordt dan pas geregistreerd nadat de adviesaanvrager de tekst heeft aangepast en teruggezonden.

  De omzendbrief VR 2019/11 betreffende de beleids- en regelgevingsprocessen schrijft voor dat in de nota aan de Vlaamse Regering onder de rubriek "Vorige beslissingen en adviezen" wordt vermeld dat aan de verplichtingen inzake de aanvraag van een wetgevingstechnich- en taaladvies is voldaan. De datum en het nummer van het advies worden in de nota aan de Vlaamse Regering vermeld ( "Het bijgaande ontwerp werd aangepast aan het wetgevingstechnisch- en taaladvies jaartal/nummer van dd/mm/jj")

  6) Nieuwe of aangepaste bepalingen na advies

  Over eenzelfde tekst wordt één keer wetgevingstechnisch en taalkundig advies gegeven. Als er eventueel nieuwe bepalingen worden ingevoegd in een tekst waarover al advies is gegeven of als er wijzigingen worden aan aangebracht die niet het gevolg zijn van het wetgevingstechnisch en taalkundig advies, moet je nog altijd de wetgevingstechnische en taalkundige regels naleven. Die bepalingen kunnen ook worden voorgelegd voor wetgevingstechnisch en taalkundig nazicht. Je markeert de nieuwe of gewijzigde stukken en stuurt de tekst door via wetgevingsadvies@vlaanderen.be. De gemarkeerde bepalingen worden dan nagekeken.

  7) Termijn voor het verplicht wetgevingstechnisch (en taal-) advies

  Het wetgevingstechnisch en taalkundig advies wordt vanaf de beëdiging van de regering Jambon I bezorgd binnen een maximale termijn van twaalf werkdagen na de aanvraag, de dag van de registratie van de aanvraag in het register niet meegerekend, tenzij de aanvrager instemt met een verlenging van de termijn.

  In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de bevoegde minister (of zijn kabinetschef) vragen om advies te verstrekken binnen vier werkdagen.

  8) Wetgevingstechnisch advies of vragen buiten procedure totstandkoming regelgeving

  Buiten de verplichte procedure om kunnen er natuurlijk ook wetgevingstechnische vragen gesteld worden over een specifiek wetgevingstechnisch probleem. Samen met de auteurs kan er meegezocht worden naar eventuele ad-hoc-oplossingen en kan gezocht worden naar oplossingen voor problemen met de toepassing van de wetgevingstechnische regels en formele beginselen van behoorlijke regelgeving in een welbepaald regelgevingsproject. Stuur je vraag door naar: wetgevingstechniek@vlaanderen.be 

   

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be