chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector

  Op zoek naar informatie over de bestuuraanpak van de Vlaamse Regering? Op deze webpagina vind je meer informatie over hoe de Vlaamse overheid deugdelijk bestuur aanpakt. 

  Wat?

  Deugdelijk bestuur omvat een aantal maatregelen over hoe organisaties bestuurd en gecontroleerd worden en op welke wijze daarover wordt gecommuniceerd naar externe actoren.

  Het is belangrijk dat de middelen waarover de publieke sector beschikt optimaal worden besteed en daarover ook verantwoording kan worden afgelegd. Deugdelijk bestuur legt daartoe enkele regels op aan overheden rond transparantie, verantwoording, toezicht en verloning in organisaties in de Vlaamse publieke sector.

  Maatregelen

  De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om principes van deugdelijk bestuur in te voeren. Er is aandacht voor deugdelijk bestuur in onder andere het bestuursdecreet, het charter voor samenwerking tussen regering en administratie, het integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid en de transparantie over de verloning.

   Enkele krachtlijnen van het decreet omvatten:

  • Een billijke verhouding tussen toplonen en lonen van het personeel. Hier worden verschillende maatregelen gelanceerd, zoals o.a.:
   • de invoering van de minister-presidentnorm; die voorschrijft dat topmanagers en andere personeelsleden in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan de minister-president van de Vlaamse Regering.
   • het verbod om de bezoldiging te betalen in aandelen of aandelenopties of aan een managementvennootschap.
  • Een beperking van de vertrekpremies tot maximaal één vast jaarsalaris; bij vrijwillig vertrek wordt geen vertrekpremie toegekend.
  • Een variabele beloning. Zo zal bijvoorbeeld voor bestuurders meer rekening gehouden worden met lange termijnperspectieven. De variabele beloning kan niet hoger zijn dan 20% van het jaarsalaris plus mandaattoelage.
  • Een verruiming van het werkingsgebied van het Remuneratiecomité dat toeziet op de verdere uitbreiding van de transparantie over verloning.
  • De aanstelling van minimaal een derde onafhankelijke bestuurders in de raden van bestuur van de Vlaamse overheidsbedrijven.
  • De raden van bestuur moeten voor hun leden een deontologische code opstellen.
  • Entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het hoofdstuk deugdelijk bestuur van het bestuursdecreet, maar geen deel uitmaken van de diensten van de Vlaamse overheid waar de bestaande deontologische code van toepassing is, zouden voor hun personeel minstens zelf een deontologische code en een beschermingsregeling voor klokkenluiders moeten uitwerken.
  • Generieke regels over de aanstelling van regeringscommissarissen, regeringsafgevaardigden en gemachtigden van financiën.

  Rapportering aan Vlaams Parlement

  De Vlaamse Regering rapporteert in het 3de jaar van elke regeerperiode aan het Vlaams Parlement over de manier waarop de bepalingen in het bestuursdecreet rond deugdelijk bestuur zijn toegepast. 

  Het Agentschap Overheidspersoneel bevraagt alle instellingen van de Vlaamse overheid via een onafhankelijke online bevraging. De bevraging verloopt via een contactpersoon per instelling: ofwel

  • de leidend ambtenaar
  • een andere persoon die de instelling heeft aangeduid.

  Elke instelling is volgens het bestuursdecreet verplicht om de bevraging in te vullen.

  Hoe rapporteren?

  Regelgeving en documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via personeelsstatuut@vlaanderen.be.