chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector

  Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector is geregeld via het bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit omvat onder meer principes over de raden van bestuur en regeringscommissarissen. 

  Wat is deugdelijk bestuur?

  Deugdelijk bestuur omvat een aantal maatregelen over hoe organisaties bestuurd en gecontroleerd worden en op welke wijze daarover wordt gecommuniceerd naar externe actoren.

  Deugdelijk bestuur wordt gedefinieerd als “het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een overheidsorganisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.” (Bron: Spanhove, J & Verhoest, K. (2008). “Deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid anno 2008”. Leuven: SBOV.)

  De afgelopen decennia zijn er vooral in de private sector een aantal codes goedgekeurd voor deugdelijk bestuur in bedrijven:

  Maar deugdelijk bestuur is ook belangrijk in de publieke sector. Het is belangrijk dat de middelen waarover de publieke sector beschikt optimaal worden besteed en daarover ook verantwoording kan worden afgelegd. Deugdelijk bestuur legt daartoe enkele regels op aan overheden met betrekking tot transparantie, verantwoording, toezicht en verloning in organisaties in de Vlaamse publieke sector.

  Beleidsvisie en maatregelen

  De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om principes van deugdelijk bestuur in te voeren. Er is aandacht voor deugdelijk bestuur in onder andere het bestuursdecreet, het charter voor samenwerking tussen regering en administratie, het integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid en de transparantie over de verloning.

  In 2012 werden enkele principes afgebakend in de conceptnota ‘Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector’. In 2013 werden enkele van deze principes ook verankerd in het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector,n nu het bestuursdecreet ( VR_2013_2211_DEC_0105_deugdelijk_bestuur.pdf ). Enkele krachtlijnen van het decreet omvatten:

  • Een billijke verhouding tussen toplonen en lonen van het personeel. Hier worden verschillende maatregelen gelanceerd, zoals o.a.:
   • de invoering van de minister-presidentnorm; die voorschrijft dat topmanagers en andere personeelsleden in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan de minister-president van de Vlaamse Regering.
   • het verbod om de bezoldiging te betalen in aandelen of aandelenopties of aan een managementvennootschap.
  • Een beperking van de vertrekpremies tot maximaal één vast jaarsalaris; bij vrijwillig vertrek wordt geen vertrekpremie toegekend.
  • Een variabele beloning. Zo zal bijvoorbeeld voor bestuurders meer rekening gehouden worden met lange termijnperspectieven. De variabele beloning kan niet hoger zijn dan 20% van het jaarsalaris plus mandaattoelage.
  • Een verruiming van het werkingsgebied van het Remuneratiecomité dat toeziet op de verdere uitbreiding van de transparantie over verloning.
  • De aanstelling van minimaal een derde onafhankelijke bestuurders in de raden van bestuur van de Vlaamse overheidsbedrijven.
  • De raden van bestuur moeten voor hun leden een deontologische code opstellen.
  • Entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het hoofdstuk deugdelijk bestuur van het bestuursdecreet, maar geen deel uitmaken van de diensten van de Vlaamse overheid waar de bestaande deontologische code van toepassing is, zouden voor hun personeel minstens zelf een deontologische code en een beschermingsregeling voor klokkenluiders moeten uitwerken.
  • Generieke regels over de aanstelling van regeringscommissarissen, regeringsafgevaardigden en gemachtigden van financiën.

  Meer informatie

  De conceptnota 'Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector' 

  Het decreet deugdelijk bestuur van 22 november 2013

  Het bestuursdecreet van 7 december 2018

  Toepassingsgebied

  Een niet-limitatieve lijst van deze instellingen zal (binnenkort) beschikbaar zijn op https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebieden

  Contact

  Sophie Steyaert
  Agentschap Overheidspersoneel