Algemene voorwaarden

DEZE PAGINA WORDT NOG AANGEPAST N.A.V. DE VERNIEUWING VAN HET GIPOD 

---

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het GIPOD en de toegang tot de beveiligde GIPOD ICT-omgeving via een specifieke gebruikersaccount.

Artikel 1. – Definities 

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. AGIV: het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap “Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen”; 

 1. AWV: het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer; 

 1. andere inname: de registratie van een inname van het openbaar domein die geen werkopdracht of manifestatie uitmaakt; 

 1. gebruiker: de geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker die afhankelijk van de hem toegekende rechten toegang heeft tot de gegevens van het GIPOD; 

 1. geplande te coördineren werken uit te voeren op het openbaar domein: de werkopdrachten die in de GIPOD ICT-omgeving worden gekwalificeerd als opdrachten van categorie 1 (>50m²); 

 1. geregistreerde gebruiker: de gebruiker die door middel van een beveiligde web interface of GIPOD Service API toegang heeft tot de GIPOD ICT-omgeving; 

 1. GIPOD: het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein; 

 1. GIPOD ICT-omgeving: de beveiligde webtoepassing, webservices en REST-service die gebruikt worden voor de ontsluiting van de gegevens van het GIPOD; 

 1. manifestatie: de registratie van een, al dan niet repetitieve, inname van het openbaar domein voor evenementen; 

 1. niet-geregistreerde gebruiker: de gebruiker die via de GIPOD Service “verstrekken informatie” of REST-service informatie over innames van het openbaar domein kan opvragen en ontsluiten; 

 1. organisatie: de groep van geregistreerde gebruikers die binnen GIPOD tot eenzelfde organisatorisch geheel behoren; 

 1. toegangsbeheerder: de geregistreerde gebruiker binnen een organisatie die beschikt over bijkomende rechten voor het beheer van toegangsrechten binnen zijn organisatie; 

 1. VVM – De Lijn: het agentschap, vermeld in artikel 2 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn; 

 1. werkopdracht: de registratie van een inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken op het openbaar domein. 

Artikel 2. - Doel van het GIPOD

Het GIPOD is een centraal, generiek informatieplatform waar informatie over werken en manifestaties op het openbaar domein in Vlaanderen wordt gebundeld. Het heeft tot doel om de informatiestromen gerelateerd aan het proces van inname van het openbaar domein te optimaliseren en zo de hinder te beperken. Dat kan door synergieën aan te gaan tussen innames van het openbaar domein ten gevolg van werken.  

Het GIPOD probeert informatie over innames van het openbaar domein zoveel mogelijk samen te brengen en tracht op die manier ervoor te zorgen dat er meer afstemming komt tussen nuts- of wegenwerken, dat werken op omleidingstrajecten vermeden kunnen worden en dat conflicten tussen werken en manifestaties beter gedetecteerd en vermeden kunnen worden.  

Bovendien maakt het GIPOD het mogelijk om ook conflicten tussen werkopdrachten, manifestaties en andere innames van het openbaar domein en het geregeld vervoer op te sporen. Naar aanleiding van die conflicten kunnen tijdelijk wijzigingen aan het aanbod worden aangebracht, om zo de exploitatie van het geregeld vervoer te optimaliseren, waarbij ook de gebruikers van het geregeld vervoer tijdig kunnen worden ingelicht.  

Het GIPOD tracht bovendien het publiek te informeren over allerhande innames van het openbaar domein. Via de REST-service van het GIPOD zullen geregistreerde gebruikers een vaste selectie van gegevens ter beschikking stellen van het publiek. 

Artikel 3. - Rechten en verplichtingen van het AGIV

Het AGIV is eigenaar van de GIPOD ICT-omgeving, inclusief alle intellectuele rechten gekoppeld aan de originele creatie, en staat in voor het beheer en het onderhoud ervan. Het verzekert de beschikbaarheid van de GIPOD ICT-omgeving overeenkomstig de bepalingen van het Service Level Agreement, bijgevoegd als bijlage 1 bij deze gebruiksvoorwaarden. 

Het AGIV staat tevens in voor de verdere ontwikkeling van de GIPOD ICT-omgeving. Wijzigingen aan de GIPOD ICT-omgeving worden, voor zover dat technisch mogelijk is, backward compatibel met versie 1.0 van de GIPOD ICT-omgeving uitgewerkt.  

Teneinde de continuïteit van bestaande koppelingen met de GIPOD ICT-omgeving te vrijwaren, zal het AGIV, overeenkomstig de impact ervan, de gebruikers tijdig verwittigen van toekomstige wijzigingen. Het AGIV voorziet voor iedere wijziging de mogelijkheid voor gebruikers om de voorgestelde wijzigingen te testen in een daartoe opgezette testomgeving. Alleen na goedkeuring van de stuurgroep kan het AGIV overgaan tot in productie stelling van de wijzigingen. 

Het AGIV verzekert de toegang voor de gebruikers tot de gegevens van het GIPOD. Het AGIV kan leesrechten, schrijfrechten of beheerrechten toekennen aan geregistreerde gebruikers. 

Het AGIV kan haar bevoegdheden inzake het toekennen van toegangsrechten, schrijfrechten, leesrechten en beheerrechten delegeren aan een toegangsbeheerder binnen een organisatie. De toegangsbeheerder kent enkel rechten toe aan gebruikers binnen dezelfde organisatie. 

Wanneer een geregistreerde gebruiker de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden schendt, kan het AGIV de rechten van de geregistreerde gebruiker binnen het GIPOD beperken of wijzigen of aan de bevoegde toegangsbeheerder vragen om de rechten te beperken of te wijzigen. 

Het AGIV organiseert minstens eenmaal per jaar een gebruikersgroep. Die vormt een platform voor het uitwisselen van feedback en ervaringen over het GIPOD en de GIPOD ICT-omgeving. De gebruikersgroep geeft suggesties over toekomstige ontwikkelingen en evoluties van de GIPOD ICT-omgeving.  

De gebruikersgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van het GIPOD en de GIPOD ICT-omgeving en bevat minstens een vertegenwoordiging van het AGIV, het Agentschap Wegen en Verkeer, de VVM – De Lijn, de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en gemeenten en de Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven. Als tijdens de duur van deze gebruiksvoorwaarden de samenstelling van de stuurgroep, vermeld in artikel 8, wordt uitgebreid, maken de nieuwe leden van die stuurgroep automatisch deel uit van de minimale samenstelling van de gebruikersgroep. 

Artikel 4. - Rechten en verplichtingen  van de organisatie

Iedere geregistreerde gebruiker maakt deel uit van een organisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de geregistreerde gebruikers die deel uitmaken van haar organisatie en ziet erop toe dat haar geregistreerde gebruikers het GIPOD en de GIPOD ICT-omgeving gebruiken conform deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder conform de bepalingen van artikel 5. 

De organisatie streeft naar een zo groot mogelijke correctheid van haar gegevens. Ze zorgt er in elk geval voor dat de omschrijving, de periode, de zone en de hinder van de inname zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijk door haar geregistreerde gebruikers worden ingevuld en zoveel als mogelijk actueel worden gehouden. 

Minimaal worden gegevens over geplande te coördineren werken uit te voeren op het openbaar domein in het GIPOD ingevoerd. Onverminderd voorgaande bepaling kunnen steeds bijkomende werkopdrachten, manifestaties of andere innames in het GIPOD worden ingevoerd. Ongeacht welke categorie het betreft, worden de gegevens zo snel mogelijk ingevoerd vanaf het ogenblik dat ze in voldoende detail gekend zijn.    

Voor het invoeren van gegevens in het GIPOD, de intellectuele eigendom van de gegevens of het gebruik van de GIPOD ICT-omgeving is de organisatie, noch de gebruiker op geen enkel moment een vergoeding verschuldigd. 

Artikel 5. - Rechten en verplichtingen van de gebruiker 

Overeenkomstig de hem toegekende rechten heeft de geregistreerde gebruiker toegang tot de GIPOD ICT-omgeving en de gegevens van andere geregistreerde gebruikers. 

De gebruiker maakt geen oneigenlijk gebruik van het GIPOD en de GIPOD ICT-omgeving. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder andere verstaan: 

 • het gebruik van de GIPOD ICT-omgeving volgens hem niet toegekende rechten; 

 • het opzettelijk invoeren van foutieve gegevens of gegevens die niet binnen zijn werkingsgebied en bevoegdheden vallen; 

 • het ongeoorloofd verspreiden van gegevens van andere geregistreerde gebruikers.  

Elke geregistreerde gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn gebruikersnaam en paswoord   en is tot geheimhouding ervan gehouden. Indien een geregistreerde gebruiker, of een organisatie, kennis heeft van verlies van een gebruikersnaam of paswoord of van elk ongeoorloofd gebruik door derden van een gebruikersnaam of paswoord, of een dergelijk verlies of ongeoorloofd gebruik vermoedt, neemt hij onmiddellijk alle nodige maatregelen. 

Elke geregistreerde gebruiker blijft aansprakelijk voor alle, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade ontstaan door het, al dan niet geoorloofd, gebruik van zijn gebruikersnaam of paswoord dat heeft plaatsgevonden vóór het tijdstip waarop de gebruikersnaam en het paswoord geïnactiveerd werden. 

Artikel 6. - Terbeschikkingstelling van gegevens 

Op een door de geregistreerde gebruiker bepaalde datum wordt een beperkte set van gegevens beschikbaar gesteld voor niet-geregistreerde gebruikers. De organisatie waartoe de geregistreerde gebruiker behoort, staat ervoor in dat de gegevens met betrekking tot werkopdrachten, manifestaties en andere innames in elk geval ter beschikking worden gesteld voor niet-geregistreerde gebruikers op het moment dat de inname concreet is gepland. 

Artikel 7. - Verspreiding van gegevens 

Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de gegevens, garandeert de geregistreerde gebruiker de vertrouwelijkheid van de gegevens van andere geregistreerde gebruikers zolang die door de eigenaar niet beschikbaar werden gesteld voor niet-geregistreerde gebruikers. 

De gebruiker gaat ermee akkoord bij de ontsluiting en verspreiding van gegevens uit het GIPOD geen ongeoorloofde wijzigingen aan de gegevens aan te brengen. Hij verbindt zich ertoe steeds een bronvermelding met verwijzing naar het GIPOD (“bron: AGIV/GIPOD”) bij de publicatie van de gegevens te vermelden.  

Artikel 8. - Stuurgroep 

Gedurende de loop van deze overeenkomst wordt een stuurgroep opgericht. De stuurgroep brengt advies uit aan de bevoegde Vlaamse minister of de Vlaamse Regering over: 

 1. te ontwikkelen evoluties van de GIPOD ICT-omgeving die voorgesteld worden door de gebruikersgroep; 

 1. de verdeling financiële middelen noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst; 

 1. alle strategische beslissingen over het GIPOD en de GIPOD ICT-omgeving. 

De stuurgroep bestaat minimaal uit vertegenwoordigers van het AGIV, het Agentschap Wegen en Verkeer, de VVM – De Lijn, het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Openbare Werken, de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten en de Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven. 

Minimaal eenmaal per jaar, uiterlijk binnen een maand na de organisatie van de gebruikersgroep, komst de stuurgroep samen.  

Ieder jaar evalueert de stuurgroep de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 9. - Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van het GIPOD zullen er persoonsgegevens verwerkt worden om het bovenvermeld doel van het GIPOD te realiseren.  

Het AGIV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verzameld worden en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Het zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Het zal steeds de voorwaarden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht nemen. 

Persoonsgegevens van gebruikers die via het GIPOD zijn verzameld, worden gebruikt voor de uitvoering van deze overeenkomst of voor het beantwoorden van de contactopname van de gebruiker. De gegevens kunnen worden gebruikt voor niet-persoonsgebonden statistische doeleinden met het gebruik van het GIPOD. 

De gebruiker kan zijn recht van toegang tot en verbetering van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe te richten aan het AGIV per gewone post of op het adres ‘AGIV, Gebroeders van Eyckstraat 16, 9000 Gent’, of per e-mail op contactpunt@agiv.be, met daarbij als afdoend bewijs van de identiteit een recto-versokopie van zijn identiteitskaart. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist. 

De website maakt gebruik van cookies, en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren. De door de website geplaatste cookies hebben onder meer als doel om een geregistreerde gebruiker van de website de mogelijkheid te bieden zijn gebruikersnaam en paswoord automatisch op het scherm te laten verschijnen. 

De gebruiker kan zijn internetbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. Als de installatie van cookies wordt geweigerd, kunnen sommige onderdelen van de website mogelijk niet correct worden geopend of ontoegankelijk worden. 

Artikel 10. - Intellectuele rechten 

Het GIPOD is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het AGIV. 

De gegevens die in het GIPOD worden ingevoerd blijven op ieder ogenblik eigendom van de juridische entiteit waarvoor ze ingevoerd werden. 

Artikel 11. - Aansprakelijkheid 

Het AGIV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door geregistreerde gebruikers in GIPOD ingevoerde gegevens, noch voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie uit GIPOD. 

De gebruiker gaat ermee akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor de verdere verspreiding van de gegevens van GIPOD waartoe hij overgaat. Geregistreerde gebruikers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij verdere verspreiding en gebruik van hun gegevens uit het GIPOD door derden. 

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit het GIPOD worden door het AGIV niet gecontroleerd en het AGIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege het AGIV. 

Artikel 12. - Wijziging van de gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief alle bijlagen, kunnen slechts worden gewijzigd na uitdrukkelijke goedkeuring van de stuurgroep, vermeld in artikel 7. Behoudens andersluidende vermelding, treden de wijzigingen in werking 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging door het AGIV aan de gebruikers. 

De gebruiker of de organisatie kan de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden steeds eenzijdig opzeggen via elektronisch bericht gericht aan contactpunt@agiv.be. Als de gebruiker zijn aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden opzegt, zal zijn toegangsrecht uiterlijk binnen 5 werkdagen worden opgeheven. Als een organisatie de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden opzegt, zullen de toegangsrechten van alle gebruikers die deel uitmaken van de organisatie uiterlijk binnen 5 werkdagen worden opgeheven. 

Artikel 13. - Nietigheid 

De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden beïnvloedt de geldigheid van de andere bepalingen niet. 

Elke bepaling, die nietig of ongeldig verklaard is, zal worden beschouwd als weggelaten, zonder echter de andere bepalingen te beïnvloeden, die, wat hen betreft, van toepassing blijven, tenzij dat de nietig of ongeldig verklaarde bepaling(en) van wezenlijk belang is voor het voorwerp van de overeenkomst. 

Artikel 14. - Toepasselijk recht 

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de GIPOD-applicatie is het Belgisch recht van toepassing. 

Elk geschil of elke eis, voortvloeiend uit of in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal worden behandeld door de rechtbanken van Gent.