chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eind 2016 werd het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid opgericht. De bepalingen werden opgenomen in het Bestuursdecreet. Het uitvoeringsbesluit vindt u hier.  De stuurgroep GDI-Vlaanderen, de stuurgroep inzake archivering en het VDI-coördinatiecomité gaan hierin op.

  Dit Stuurorgaan is het (nieuwe) coördinatiecomité voor de VDI en kan adviezen aangaande het informatie- en ICT-beleid voorstellen aan de Vlaamse Regering. Die adviezen worden bindend eenmaal de Vlaamse Regering ze heeft goedgekeurd en ze gelden dan zowel binnen de Vlaamse overheid zelf als tussen de Vlaamse overheid en de provinciale en lokale besturen. 

  Daarnaast kreeg dit Stuurorgaan de opdracht om de onderlinge afstemming tussen de intra- en interbestuurlijke strategische digitaliseringsprojecten, gebundeld in het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal, te regisseren.

  Zittingen

  • 24 okt

   24/10/17

   1.       Toelichting nieuwe governancestructuur (inleiding en scope)

   2.      Beslissing: Toelichting nota voorstel werkgroepen

   3.      3.    Strategisch plan

   a.     a. Reacties en verdere stappen

   b.     b. Interbestuurlijke afsprakennota

   4.      Beslissing: Huishoudelijk reglement

   5.      Beslissing: Dataclassificaties

   6.      Varia

   6.1 Data zittingen 2018

   Documenten

  • 28 nov

   28/11/17

   1.     Opvolging actielijst

   2.     Toelichting door externe innovators

   3.     Toelichting bestaande e-gov projecten

   4.     Beslissing: informatieclassificatiemodel

   5.     Stand van zaken Algemene Verordening Gegevensbescherming

   6.     Beslissing: Nota samenstelling werkgroepen

   7.     Mededeling: huishoudelijk reglement

   8.     Mededeling: communicatieacties

   9.     Varia

   Documenten

  • 23 jan

   23/01/18

   1.       Opvolging actielijst

   2.      Toelichting ondernemingsplan 2018 Informatie Vlaanderen en Het Facilitair Bedrijf

   3.      Toelichting werkplan

   4.      Mededeling: stand van zaken informatieclassificatiemodel

   5.      Mededeling: communicatie-acties

   6.      Mededeling: samenstelling van de werkgroepen

   7.      Varia

   Documenten

  • 27 mrt

   27/03/18

   1.     Opvolging actielijst

   2.     Toelichting burgerloket

   3.     Toelichting thema audit informatiemanagement;

   BESLISSING: goedkeuring plan van aanpak (managementreactie)

   4.     BESLISSING: werkplan 2018-2019

   5.     Beslissing: Goedkeuring plan van aanpak monitoring

   6.     Toelichting verschil DPO-veiligheidsconsulent

   7.     Toelichting aandachtspunten operationele voorbereiding AVG

   en mededelling verplichting gebruik https.

   8.     Beslissing: goedkeuring wijzigingen richtlijnen voor toevoegingen aan de GDI en de delegatie van taken aan de werkgroep

   9.     Mededeling: stand van zaken Informatieclassificatiemodel

   10.   Varia

   Documenten

  • 22 mei

   22/05/18

   Documenten

   1.       Opvolging actielijst

   De actielijst wordt overlopen.

   2.      Beslissing:PvA Bijdrage vd administratie aan het Regeerakkoord

   Toelichting en bespreking methodiek plan van aanpak voor Bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord, luik digitalisering

   3.      Toelichting dienstverleningsregister

   Informatie Vlaanderen geeft een toelichting bij het dienstverleningsregister, de opvolger van de IPDC, dat een kwalitatief zicht geeft op de publieke dienstverlening in Vlaanderen.

   4.      Toelichting duidelijkheid i.v.m. de (Amazon-)cloud en de Patriot-act

   In het verleden waren er tegengestelde standpunten tussen de Privacy-commissie en HFB in verband met het bewaren van gegevens in de cloud. Ondertussen is er overleg geweest om de standpunten af te stemmen.

   5.      Beslissing: Onderschrijving van het open data charter

   Het charter werd aan het einde van 2017 door de stuurgroep van Smart Flanders goedgekeurd en ligt nu ter goedkeuring en bekrachtiging voor bij het stuurorgaan. Dit charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders programma. Het charter focust zich op de ontsluiting van real-time open data.

   6.      Beslissing: goedkeuring definitie informatiemanagement

   Als antwoord op een van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen heeft de werkgroep archief- en informatiebeheer een voorstel van definitie voor informatiemanagement uitgewerkt.

   7.      Beslissing: richtlijnen WG digitale dienstverlening

   Validering voorstellen richtlijnen digitale dienstverlening: Facebookrichtlijn, Model cookie verklaring, Handleiding gebruik Google Analytics 

   8.      Mededelingen werkgroepen:
   - datastandaarden
   - datamanagement
   - juridische werkgroep

   Het betreft twee mededelingen van de werkgroep datastandaarden: Erkenning van een proces en methode voor het beheren van de levenscyclus van datastandaarden, Erkenning van Vlaamse URI-standaard.
   Mededeling van de werkgroep datamanagement: Actualisering INSPIRE-actieplan
   Mededeling van de juridische werkgroep: Privacyverklaring, Verwerkersovereenkomst, Geheimhoudingsverklaring, Aanzet informatieclausule.

   9.      rapportering van de werkgroepen

   De rapportering van elke werkgroep wordt meegeleverd met de agenda.

   10.    Goedkeuring HR

   Het huishoudelijk reglement werd aangevuld met verdeling beslissingsbevoegdheid stuurorgaan versus werkgroepen.

   11.     Varia

   Documenten

   ANPR-studiedag (11/6/18); Trefdag Digitaal Vlaanderen (29/11/18, nocturne 28/11)

  • 3 jul

   3/7/18

   Documenten

   Punt

   Duiding

   1.       Opvolging actielijst

   De actielijst wordt overlopen in het verslag van de vorige zitting.

   2.     Toelichting webplatformen

   Toelichting van het programma en van het toekomstig product webplatformen.

   3.     Beslissing: Oprichting ad hoc werkgroep cloudstrategie

   Toelichting opdracht van de werkgroep en het plan van aanpak voor het opstellen cloud-strategie.

   4.      Toelichting over de nieuwe gegevensbeschermingsauthoriteit

   Toelichting van de wijzigingen van de Vlaamse en federale wetgeving m.b.t. het meedelen van persoonsgegevens door Vlaamse instanties.

   5.      Toelichting plan genomen acties verhoogde bedrijfszekerheid

   Rapportering vanuit het Magda bestuurscomité over de ondernomen acties.

   6.      Beslissing: Informatieclassificatiemodel

   Het informatieclassificatiemodel ligt voor ter beslissing.

   7.      Mededeling: visie authentieke gegevensbronnen

   Verfijning erkenningsprocedure voor Vlaamse authentieke gegevensbronnen en voorstellen kandidaat authentieke ter erkenning door het stuurorgaan.

   8.      Mededeling: erkenning standaarden

   Zes standaarden worden erkend als datastandaard: Adres, persoon, organisatie, dienst, mandaat, besluit

   9.      Beslissing: wijzigingen huishoudelijk reglement

   Beslissing over de wijzigingen aan het huishoudelijk regelement zoals toegelicht op de zitting van 22/5.

   10.     Vragen platform digitale formulieren

   Vragen van beleidsdomein van O&V omtrent het HFB e-formulierenplatform.

   11.     Evaluatie

   Reflectiemoment over het voorbije jaar en de verwachtingen naar het komende jaar.

   12.     Varia

   Datum voor dag bijdrage aan regeerakkoord. (28/9/18); Vervanging van ontslagnemende leden.

   13.    Informeel netwerkmoment

    

  • 25 sep

   25/9/18

   Documenten

   Punt

   Duiding 

   1.        Opvolging actielijst 

   De actielijst wordt overlopen. 

   2.       Beslissing: visie authentieke gegevensbronnen 

   De voorzitter van de werkgroep authentieke gegevensbronnen geeft een toelichting over de visie van het erkennen van authentieke gegevensbronnen. 

   3.       Toelichting over het bestuursdecreet 

   Informatie Vlaanderen geeft een toelichting over het Bestuursdecreet. Voor meer info: https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/open-en-wendbare-overheid/bestuursdecreet

   4.       Toelichting impact fusies op digitale toepassingen van lokale besturen 

   Met Aalter als casestudie worden de digitale toepassingen geïnventariseerd die impact ondervinden van de fusies. 

   5.       Toelichting over de besluiteneditor die gebruikt wordt in het project LBLOD 

   Het belang van het erkennen van standaarden wordt geïllustreerd a.d.h.v. het project Lokale Besluiten voor Linked Open Data voor de optimalisatie van interbestuurlijke samenwerking. 

   6.       Toelichting over het ondernemersloket 

   Strategisch debat over een gedeelde visie van het principe van wederkerigheid en een toelichting over het no-wrong-door principe. 

   7.        Mededeling (schriftelijk): communicatie van het open data charter 

   Naar aanleiding van de bespreking in het stuurorgaan van 22/05 wordt een voorstel gedaan op welke manier het open data charter uitgedragen zal worden. 

   8.        Mededeling “naar een slimmer en verbonden Vlaanderen” 

   Op 28/09 gaat een scenarioplanningsdag door over de rol van de overheid in de digitale samenleving en dit ter voorbereiding van de bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord. 

   9.        Mededeling (schriftelijk): URI’s bij INSPIRE-dataharmonisering 

   De voorzitter van de werkgroep datamanagement geeft een toelichting over het technisch voorschrift i.v.m. URI’s bij INSPIRE-dataharmonisering dat werd opgesteld i.s.m. de werkgroep datastandaarden. 

   10.      Mededeling: Stand van zaken werkplan 2018-2019 

   Het secretariaat deelt een stand van zaken mee van de acties van het werkplan 2018-2019. 

   11.       Varia 

    - vervanging leden

  • 27 nov

   27/11/18

   Documenten

   1.       Opvolging actielijst

   82

   De actielijst uit het vorige verslag wordt overlopen.

   2.      Toelichting Digitale agenda 2024

   88, 91

   Resultaten van de scenarioplannings-oefening (28/09)over de rol van de overheid in de digitale samenleving en dit ter voorbereiding van de bijdrage van de administratie aan het Regeerakkoord.

   3.      Toelichting API-strategie en roadmap

   presentatie

   “Wat is een API?” en “Wat is de business value ervan voor de VO?”. Hoe past dit binnen de strategie “API first”.

   4.      Toelichting Digitaal Archief Vlaanderen

   89

   Toelichting beslissing VR over DAV. Status offertes af. Beslissing VR financieringsmodel.

   5.      Toelichting URL-strategie

   presentatie

   Deze url-strategie draagt bij aan een consistenter geheel van websites met een duidelijke thematische hiërarchie en met meer zekerheid dat het officiële overheidsinformatie betreft.

   6.      Schriftelijke mededeling: Ontwerp van BVR substitutie

   90, 92

   Het bestuursdecreet voert een generieke regeling in voor substitutie van bestuursdocumenten die gecreëerd of ontvangen worden in het kader van Vlaamse bevoegdheden.

   7.      Schriftelijke rapportering voortgaan werkgroepen

   86

   Permanente actie. De voorzitters van de werkgroepen rapporteren beknopt over hun voortgang.

   8.      Varia

   ·       Mededeling: kalender zittingen 2019

   ·       MB wijziging samenstelling SO

   85

    

    

   ·       Kalender 2019: zie bijlage

   ·       MB voor vervanging leden zoals beschreven in verslag vorige zitting

  • 7 feb

   7/2/19

   Documenten

   Agenda stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 7 februari 2019

   Punt

   Document

   Tijd

   Duiding

   Toelichting

   1. Goedkeuring verslag en opvolging actielijst

   105

   13u30

   Goedkeuren verslag vorige zitting en overlopen actielijst.

   Voorzitter

   2. Beslissing: goedkeuring bijdrage regeerakkoord.

   125

   13u35

   Actie 6: Uitwerken van één punt rond datadeling i.f.v. life events in een bijdrage van de administratie.

   Informatie Vlaanderen

   3. Beslissing: goedkeuring rapport digitale maturiteit

   128, 129

   13u45

   Toelichting en goedkeuren van de meting van de digitale dienstverlening.

   Informatie Vlaanderen

   4. Besslissing: Inwinnen advies VTC

   135, 136, 137

   14u25

   Sjabloon protocol voor mededeling van persoonsgegevens door Vlaamse instanties.

   Informatie Vlaanderen

   5. Beslissing: Cloudstrategie

   130, 131, 132

   14u35

   Cloudstrategie van de werkgroep cloud.

   HFB

   6. Beslissing: Nieuwe voorzitter werkgroep VO veiligheidsbeleid en opdracht werkgroep

   /

   14u55

   Aanstelling nieuwe voorzitter van deze werkgroep en goedgekeuring geactualiseerde opdracht.

   HFB

   7.  Toelichting: Evolutie ICT-contracten: strategie

   138

   15u10

   Toelichting omtrent het programma m.b.t. de volgende ICT-contracten HFB. Overzicht marktevoluties en trends - plan van aanpak.

   HFB

   8. Toelichting: Kopen bij starters

   126

   15u25

   Hoe kan de toegang tot overheidsopdrach-ten voor jonge, innovatieve ondernemingen vergemakkelijkt worden en hoe kunnen opportuniteiten voor startups gedetecteerd worden op basis van de ICT-noden vd VO.

   HFB

   9.      Schriftelijke mededelingen:

    

   ·        Nieuwe procedure Authentieke gegevensbronnen en lijst veel gebruikte bronnen.

    

   ·        Coördinatiesystemen

    

    

   ·        Resultaten verkennende analyse datastandaarden

    

    

    

   ·        Goedkeuring datastandaarden

    

    

    

    

    

    

    

   ·        GDI

    

   139

    

    

   140

    

    

   134

    

    

    

   111, 112, 113, 113a, 113b, 114, 114a, 114b, 114c, 114d, 115-124,

    

    

   127

    

    

   15u45

    

    

    

   ·  Actie 5: Een pragmatischer procedure om gegevensbronnen te erkennen en een lijst met veel gebruikte bronnen.

    

   ·  Aanbeveling gebruik van coördinatie-systemen van de WG datamanagement.

    

   ·  Een eerste verkennend inzicht in de houding tegenover datastandaarden bij gegevensdeling: Aanbevelingen voor de adoptie van datastandaarden en interoperabiliteit.

    

   ·  De werkgroep Datastandaarden wil met de mededelingen in bijlage rapporteren dat zij het Vocabularium Openbaar Domein, het applicatieprofiel Vlaamse codex en de vocabularia en applicatie

   ·  profielen voor hypermediagedreve API's goedkeurde.

    

   ·  GDI-toevoegingen, herindelingen en verwijderingen (van 11/9 en 19/12/2018)

    

    

    

   WG AGB

    

    

    

   WG Datamgt

    

    

   WG Data-standaarden

    

    

    

    

   WG Data-standaarden

    

    

    

    

    

   WG Datamgt

    

   10.               Varia

    

   15u55

   Wijziging vertegenwoordiging beleidsdomein EWI.

    

  • 25 apr

   25/4/19

   Documenten

   Agenda stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 25 april 2019

   Punt

   Document

   Tijd

   Duiding

   Toelichting

   1. Goedkeuring verslag en opvolging actielijst

   145

   13.30

   Goedkeuren verslag vorige zitting en overlopen actielijst.

   Voorzitter

   2. Memorandum VVSG

   /

   13.35

   Toelichting van het VVSG-memorandum - speerpunt 'data en technologie

   VVSG

   3. URL-strategie uitwerking

   155, 156

   14.05

   Meer concrete uitwerking van de goedgekeurde URL-strategie m.b.t. procedures en thematische indelingen

   Informatie Vlaanderen

   4. Aanpassing insteek regeerakkoord

   148

   14.35

   Aanpassing van de insteek van het regeerakkoord, waarbij een tweetal life events meer worden uitgewerkt.

   Informatie Vlaanderen

   5. Implicaties bindend karakter datastandaarden

   149

   14.50

   Voorstelling van de onderzoeksresultaten over de impact van het bindende karakter van datastandaarden.

   Informatie Vlaanderen

   6. Rapport hergebruik

   150, 151, 152

   15.05

   Rapportering op basis van bevraging van 11 beleidsdomeinen, VVP en VVSG, inclusief aanbevelingen voor bijkomende maatregelen

   Werkgroep Data-management

   7.  Opvolging Europese beleidsmatige ontwikkelingen door Digital Task Force

   153

   15.20

   Doel en opzet van de DTF, deelname door VO en verwachte medewerking van Stuurorgaan

   Werkgroep

   Data-management

   8.      Informatiemanagement

   158, 159, 160

    

   15.30

   Informatiemanagementstrategie voor de VO 2019-2024

   Informatie Vlaanderen en HFB

   9.      Schriftelijke mededelingen:

    

   ·           Rapportering werkgroepen

   ·           Oprichting ad-hocwerkgroep

    

    

   154

   157

    

    

    

   15.50

    

    

    

   ·          De werkgroepen rapporteren over hun voorbije en toekomstige werkzaamheden

   ·          Oprichting werkgroep rond gemeenschappelijke cookieverklaring

   Diverse werkgroepen

   10.               Varia

    

   15.55

    

    

  • 20 jun

   20/6/19

   Documenten

   Agenda Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 20 juni 2019

   Punt

   Document

   Tijd

   Duiding

   Toelichting

   1. Goedkeuring verslag en opvolging actielijst

    

   5’

   Goedkeuren verslag vorige zitting en overlopen actielijst.

   Voorzitter

   2. Toelichting - Visie VTC

    

   30’

   De nieuwe VTC-voorzitter komt zijn visie presenteren aan het Stuurorgaan

   VTC

   3. Toelichting - ICT-contracten

    

   45’

   HFB presenteert haar strategie rond het toekomstige landschap van ICT-contracten

   HFB

   4. Beslissing - Onderzoek ICT-budget VO

    

   15’

   HFB presenteert het doel en het plan van aanpak naar een onderzoek rond beschikbaar ICT-budget binnen de VO

   HFB

   5. Beslissing - Erkenning authentieke bronnen

    

   15’

   De werkgroep Authentieke Bronnen geeft duiding bij de formele en versnelde erkenningsprocedure en over de evaluatie van de voorgestelde bronnen

   Werkgroep Authentieke Gegevens-bronnen

   6.  Beslissing - Aanpassing leidraad ‘interbestuurlijk samenwerken’

    

   15’

   Leidraad werd aangepast o.b.v. concrete projecten. Validatie gebeurt door Stuurorgaan

   Werkgroep Inter-bestuurlijke samen-werking

   7. Toelichting - Digitaal Archief Vlaanderen

    

   15’

   HFB geeft duiding bij de gunning van het Digitaal Archief Vlaanderen

   HFB

   8.      Schriftelijke mededelingen:

   8.1 Opvolging INSPIRE-actieplan

   8.2 Uitrol url-strategie

    

   5’

    

    

    

   9. Varia

   9.1 Rechtenverkenner

   9.2 Digitalisering vrijwilligerswerking

    

   25’

    

    

  • 3 okt

   3/10/19

   Documenten

   Agenda stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 3 oktober 2019

   Punt

   Document

   Tijd

   Duiding

   Toelichting

   1.  Goedkeuring verslag en opvolging actielijst

   187

   5'

   Goedkeuren verslag vorige zitting en overlopen actielijst.

   Voorzitter

   2. Strategisch plan Stuurorgaan

   - Toelichting: 10'

   - Bespreking: 30'

   /

   40’

   Bespreking stand van zaken strategisch plan Stuurorgaan

   Hans Arents

   3. ICT-contracten

   - Toelichting: 5'

   - Bespreking: 15'

   196, 197

   20’

   Bij belangrijke nieuwe stappen in het dossier rond de ICT-contracten koppelt HFB terug met het Stuurorgaan voor verdere aftoetsing

   HFB

   4.  In kaart brengen ICT-uitgaven

   - Toelichting: 5'

   - Bespreking: 15'

   volgt

   20’

   De tijdelijke werkgroep ICT-budget wordt opgericht en samengesteld. De werkgroep stelt een meer semantisch verfijnd voorstel op en rapporteert over haar vorderingen.

   HFB /

   Werkgroep

   ICT-uitgaven

   5. Aansturing gemeenschappelijke dienstencentra ICT

   - Toelichting: 5'

   - Bespreking: 15'

   /

   20’

    

   Voorzitter

   6.  Rapportering werkgroepen

   191

   5’

   De werkgroepen rapporteren om de twee zittingen schriftelijk over hun werkzaamheden en besluiten.

   Werkgroepen

   7.     Schriftelijke mededelingen:

   7.1 Modelbepalingen digitaalvriendelijke regelgeving

   7.2 Applicatieprofiel DCAT-AP

   7.3 Zittingen 2020

   192, 193, 194, 195

    

   5’

    

    

    

   8. Varia

    

   5’

    

    

  • 5 dec

   5/12/19

   Documenten

   Agenda stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 5 december 2019

   Punt

   Document

   Tijd

   Duiding

   Toelichting

   1. Goedkeuring verslag en opvolging actielijst

    

   5'

   Goedkeuren verslag vorige zitting en overlopen actielijst.

   Voorzitter

   2. Globaal rapport thema-audit ICT

   -          Toelichting: 15’

   -          Bespreking: 15’

    

   30’

   Audit Vlaanderen geeft een toelichting rond hun globaal rapport van de thema-audit ICT-organisatie binnen de Vlaamse administratie

   Audit Vlaanderen

   3.       Strategisch plan Stuurorgaan

   -          Toelichting: 20’

   -          Bespreking: 25’

    

   45’

   Terugkoppeling resultaten werksessie 2/12

   Voorzitter

   4.        Authentieke Gegevensbronnen

   -          Toelichting: 10’

   -          Bespreking: 10’

    

   20’

   De werkgroep Authentieke Gegevensbronnen presenteert een nota met een lijst aan voorgestelde authentieke bronnen die de procedure doorlopen hebben.

   Werkgroep Authentieke Gegevens-bronnen

   5.       ICT-contracten

   -          Toelichting: 5’

   -          Bespreking: 5’

    

   10’

   Bij belangrijke nieuwe stappen in het dossier rond de ICT-contracten koppelt HFB terug met het Stuurorgaan voor verdere aftoetsing

   HFB

   6.        In kaart brengen ICT-uitgaven

   -          Toelichting: 5’

   -          Bespreking: 5’

    

   10’

   De tijdelijke werkgroep ICT-budget rapporteert over haar vorderingen.

   HFB

   7.       Advies VTC ontwerpsjabloon protocol

   -          Toelichting: 5’

   -          Bespreking: 5’

    

   10’

   Bespreking van het advies van de VTC over het ontwerpsjabloon van protocol

   Juridische werkgroep

   8. Externe innovatoren

    

   5’

   Plan van aanpak inzake (her)benoeming van twee externe innovatoren als lid van het Stuurorgaan.

   Voorzitter

   9. Schriftelijke mededelingen:

   9.1 Risicoanalysemethodiek

   9.2 Organisatorische implicaties van informatieclassificatie

   9.3 Actieplan hergebruik overheids-informatie

   9.4 Europese aangelegenheden

    

    

    

    

   10’

    

    

    

   10. Varia

    

   5’

    

    

  Samenstelling

  Jeroen Windey    (beleidsdomein Kanselarij en bestuur)
  Birgitt Van Nerum    (beleidsdomein Financiën en begroting)
  Julie Bynens    (beleidsdomein Internationaal Vlaanderen)
  Mark Andries    (beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie)
  Ann Verhaegen    (beleidsdomein Onderwijs en Vorming)
  Katrien Verhegge    (beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
  Luc Delrue    (beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
  Jef Van der Wee    (beleidsdomein Werk en Sociale economie)
  Tim Ampe    (beleidsdomein Landbouw en Visserij)
  Filip Boelaert    (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken)
  Annita Stevens    (beleidsdomein Omgeving)
  Veronique Janssens    (Vereniging van de Vlaamse Provincies)
  Mieck Vos    (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
  Jan Leroy    (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
  Frank Geets    (agentschap Facilitair bedrijf)
  Barbara Van Den Haute    (Agentschap Informatie Vlaanderen)    Voorzitter
  Pieter Ballon    (externe innovator)
  Danny Goderis    (externe innovator)
  Simon Vander Elst    (kabinet Homans)    effectief waarnemend lid met raadgevende stem

  Ministerieel besluit van deze samenstelling

  Onder het Stuurorgaan ressorteren diverse werkgroepen. Welke dat precies zijn, wat hun specifieke opdracht is en hoe ze zijn samengesteld, is terug te vinden in het document Werkgroepen Stuurorgaan.  

  Contact

  Voorzitter: Barbara Van Den Haute
  Secretariaat: stuurorgaan_informatie_en_ict@vlaanderen.be