Terugmelding

Algemene informatie over het melden vindt u hier.

Bekijk een filmpje over het nut van terugmeldingen op Youtube (opent in een nieuw venster).
 

Wat is een GRB terugmelding?

Een GRB terugmelding met onderliggend(e) meldingsobject(en) is een reactie van een GRB-gebruiker aan Digitaal Vlaanderen (de beheerder van het GRB), wanneer deze gebruiker één of meerdere fouten of onvolledigheden in het GRB detecteert. 

Het resultaat is een levende inventaris van gebieden/zones ("anomalieën") waarvoor het GRB hoogstwaarschijnlijk moet bijgewerkt worden. Het informatiemodel voor het beschrijven van een meldingsobject vindt u in https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/terugmelding#Structuur

 

Structuur en opbouw van een terugmelding(sobject)

Meer informatie over het meldingsobject

Waarom melden? 

Overeenkomstig Artikel 13 van het GRB-decreet hebben de deelnemers aan GIS-Vlaanderen, dit zijn onder meer het Vlaams Gewest, de provincies, de steden en gemeenten, bovendien ook de decretale verplichting om terreinmutaties en fouten in het GRB aan Digitaal Vlaanderen te melden.De Basiskaart Vlaanderen (GRB) heeft enkel waarde als deze authentieke gegevensbron ook actueel blijft. Digitaal Vlaanderen werkt via de GRB-bijhouding dagelijks aan een actuele en correcte basiskaart voor Vlaanderen. Om die bijhouding aan te sturen is het belangrijk om te weten waar er zich wijzigingen voordoen op het terrein of waar er fouten of onvolledigheden zitten in het GRB. Om deze afwijkingen te verzamelen, rekenen we op onze partners en gebruikers. Dit komt dan alle gebruikers ten goede, inclusief de melder zelf uiteraard. 

Bekijk een filmpje over het nut van terugmeldingen op Youtube (opent in een nieuw venster).
 

Wat kan ik melden?

Als u in de Basiskaart Vlaanderen (GRB) iets ontdekt dat niet strookt met de realiteit op terrein, kan u dit melden. De oorzaak hiervan kan zijn dat er iets nieuw gebouwd of aangelegd werd of iets verbouwd, gewijzigd of gesloopt werd. Het kan ook zijn dat er een fout in het GRB geslopen is. Een GRB-terugmelding of GRB-meldingsobject moet uiteraard steeds betrekking hebben op GRB-gegevens. Dit betekent dat niet alle terreinmutaties gemeld moeten worden. Enkel terreinmutaties, fouten of onvolledigheden waarbij terreinobjecten wijzigen die volgens de GRB-selectiecriteria moeten opgenomen worden kunnen tot een GRB-meldingsobject leiden. Een volledige beschrijving van alle GRB-terreinobjecten vindt u in het GRB-objectenhandboek: https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/objectcatalogus

Het heeft bijvoorbeeld geen zin om te melden dat een grote boom gekapt werd (zelfs al is deze gelegen langs de straat op openbaar domein), aangezien bomen geen deel uitmaken van het GRB. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor glas- en kledijcontainers, deze zijn niet vast verankerd en maken geen deel uit van het GRB. 

Op welk moment meld ik het best?

In principe wordt er gemeld als de wijziging gerealiseerd is op terrein en dus meetbaar is. We weten dat er soms iets te vroeg gemeld wordt. We zouden dan toch willen vragen om dit pas te doen als het einde van de werken kortbij is. Noteer dan ook in het opmerkingenveld de vermoedelijke datum van het het einde der werken.

Hoe kan ik melden?

U kan op drie manieren melden: 

 1. Wanneer het eerder om een beperkte groep meldingsobjecten gaat, wordt meestal gekozen om deze één voor één in te tekenen via de webapplicatie https://datavalidatie.vlaanderen.be/terugmelding, kies voor “Nieuwe terugmelding”. Zie https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/terugmelding/webtoepassing/indi… , waar ook een instructiefilmpje ter beschikking staat.

 1. Wanneer het veel meldingsobjecten betreft, wordt meestal gekozen om deze te vervatten in een bestand en dit bestand (met de correcte geometrieën en attributen) op te laden via https://datavalidatie.vlaanderen.be/terugmelding onder “Bulk bestand opladen”. Twee types formaten zijn momenteel toegelaten: SHP (in zip) en JSON. Zie https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/terugmelding/webtoepassing/bulk… , waar ook een instructiefilmpje ter beschikking staat.

 1. De derde manier, eerder weggelegd voor organisaties/applicaties die een constante stroom aan meldingen genereren, is werken via een webservice (API), die ingebouwd wordt in de applicatie van de melder zelf. Dit is een API die voorzien wordt door de Generieke Terug Melding Faciliteit (GTMF). Zie https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/terugmelding/webservices 

Om maximaal het only once principe toe te passen, haalt Digitaal Vlaanderen ook informatie over mutaties uit andere (authentieke) gegevensbronnen:

 • koppeling met het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD): GOPOD brengt informatie over hinder op het openbaar domein samen in één databank. Heel wat van die hinder wordt veroorzaakt door wegenwerken die ook i.h.k.v. de GRB-bijhouding moeten gemeld worden. Een GIPOD-gebruiker kan van een GIPOD-werkopdracht een terugmelding doen naar het GRB. Het GIPOD platform bouwde hiervoor de API GTMF in.
 • koppeling met Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB): CRAB is de authentieke bron van adressen in Vlaanderen. Adressen worden beheerd door de steden en gemeenten. Sommige activiteiten voor het beheer van adressen leiden ook tot een GRB-terugmelding. Digitaal Vlaanderen synchroniseert hiervoor maandelijks de informatie.

 

U kan via “Mijn terugmeldingen” binnen de webapplicatie de status opvragen van uw terugmelding(sobject).  Binnen de maand controleren we uw terugmeldingsobject(en)  (zijn ze actueel en/of terecht?,...)  en worden deze al dan niet aanvaard. Indien het meldingsobject gevalideerd wordt, wordt het opgenomen in de bijhoudingsprocessen van de Basiskaart Vlaanderen. Dan wordt het een “anomalie” in de GRB-databank. 

De mogelijke statussen van een meldingsobject zijn:

 • Toegewezen voor validatie: het meldingsobject staat klaar om beoordeeld te worden door Digitaal Vlaanderen.
 • Gevalideerd: het meldingsobject werd beoordeeld en is opgenomen in de GRB-anomalie laag.
 • Afgewezen: het meldingsobject werd niet aanvaard OF niet opgelost. De Basiskaart Vlaanderen is volgens onze interpretatie conform de specificaties. Indien opportuun, geven we de reden van afwijzing mee.
 • Toegewezen: het meldingsobject is opgenomen in een bijhoudingsopdracht en wordt door onze diensten nagekeken en indien mogelijk opgelost.
 • Opgelost: via de bijhoudingsopdracht werd(en) de betreffende onderliggende GRB-entiteit(en) aangepast
 • Gesloten: het meldingsobject kon niet behandeld worden en is gesloten. Het is mogelijk dat de situatie reeds werd opgelost of in de toekomst zal opgelost worden, omdat deze ook door een andere gebruiker/organisatie gemeld werd.

Een status kan ook teruggaan naar "gevalideerd" als het meldingsobject op dat ogenblik niet kon opgelost worden en we deze op een later tijdstip opnieuw moeten interpreteren (bv. als een nieuwbouw nog niet meetbaar was).

De mogelijke statussen van een melding zijn:

 • Ingediend: er is nog geen onderliggend meldingsobject gevalideerd
 • Gevalideerd: minstens één onderliggend meldingsobject werd gevalideerd
 • Toegewezen: een dienstverlener is aan de slag gegaan met minstens één onderliggend meldingsobject
 • Afgerond: dit betekent dat alle onderliggende objecten behandeld zijn: ofwel zijn ze "Afgewezen", ofwel "Opgelost", ofwel "Gesloten"

 

Wie kan/mag melden? 

We willen in eerste instantie de meldingsplichtigen (Vlaamse Overheid, Lokale besturen, provincies, nutssector) aansporen om meer, sneller en frequenter te melden. Uiteraard willen we dit draagvlak vergroten door ook notariskantoren, landmeters, immobiliën kantoren, Federale overheid, …  te sensibiliseren tot melden van inconsistenties en tekortkomingen in de Basiskaart Vlaanderen (GRB).  

Burgers kunnen fouten en onvolledigheden melden via mail naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be of via Geopunt (https://www.geopunt.be), een handleiding van Geopunt vindt u hier: http://www.geopunt.be/nl/over-geopunt/handleiding .  Op termijn zal een burger mogelijks ook rechtstreeks naar het GRB kunnen melden via “Mijn Burgerprofiel”(https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten…), maar daar zijn nog geen concrete plannen voor. 

Moet u zich registreren om te kunnen melden? 

Ja, een registratie is nodig in Geosecure. Een gebruiker die zich geregistreerd heeft bij Digitaal Vlaanderen en daarbij gekoppeld is aan de gewenste organisatie, kan geauthenticeerd worden door het Security Systeem en op die manier toegang krijgen tot de GRB-terugmelding. Door deze registratie kunnen we u informeren over de status van uw melding(sobject). Meer informatie vindt u in https://overheid.vlaanderen.be/help/security/registratie

Opm.: De optie om u als burger te registreren, zal (nog) niet werken in het geval van de webapplicatie "Indienen van GRB-terugmelding" (GRBMS)

Aanmelden 

Eénmaal u geregistreerd bent in Geosecure, kan u zich aanmelden op de webapplicatie voor het  “indienen van GRB-terugmelding” . Aanmelden kan ofwel door op de knop van uw organisatie te klikken (indien aanwezig) of door uw gebruikersnaam en wachtwoorden in te geven.

Meer informatie over aanmelden in Geosecure

Opm.: Als "burger" aangemeld (geen deel uitmakend van een organisatie), zal u momenteel (nog) geen gebruik kunnen maken van de webapplicatie "Indienen van GRB-terugmelding" (GRBMS)