ICT binnen de Vlaamse overheid

Binnen de Vlaamse overheid maakt haast iedereen gebruik van laptops, smartphones, ... . Beleidsdomeinen schaffen zichzelf ICT-voorzieningen aan, huren ICT-personeel in, ontwikkelen toepassingen.

Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de Vlaamse overheid een aanbod aan eigen ICT-diensten. Daarnaast sloot ze ICT-raamcontracten met ICT- en telefonieleveranciers.

In 2015 stelde de Vlaamse overheid haar ICT-aanbod ook ter beschikking aan lokale en provinciale besturen.

Meest bezocht

Wie kan afnemen van het gemeenschappelijke ICT-aanbod van de Vlaamse overheid

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid:

 • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaams Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden);
 • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
  • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
  • hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis).
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

De lokale en provinciale besturen:

 • de gemeenten en de districten;
 • de provincies;
 • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
 • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

Het Facilitair Bedrijf: uw partner in ICT

Het Facilitair Bedrijf is het agentschap van de Vlaamse overheid dat het gemeenschappelijke ICT-aanbod uitbouwt voor de hele administratie en bij uitbreiding voor de lokale en provinciale besturen. 

Terwijl kabinetsinformatiecoördinatoren en informatiecoördinatoren de ICT-belangen van kabinetten en beleidsdomeinen op verschillende niveaus behartigen, vervult Het Facilitair Bedrijf een horizontale functie.

Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor volgende taken:

 • ondersteunen van de minister bevoegd voor ICT bij het bepalen en evalueren van het strategische ICT-beleid
 • ter beschikking stellen van een gemeenschappelijke ICT-omgeving (e-mailvoorzieningen, beveiliging, telewerkinfrastructuur …)
 • aanbieden van ICT-diensten in samenwerking met de ICT-dienstverleners
 • verlenen van vaste telefoniediensten en marketingnummers, en mobiele spraaktelefonie en datacommunicatie
 • ondersteunen en informeren van bestaande en potentiële klanten

Info Het Facilitair Bedrijf

Contact

Het Facilitair Bedrijf

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 60
1000 Brussel
België
Website
View in google maps