chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Regeling bij ministerieel besluit

  1) Wanneer?

  De rechtspraak en de rechtsleer leiden uit artikel 22 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (vroeger artikel 69 BWHI) af dat de Vlaamse Regering delegaties kan toestaan aan een individuele minister. Op basis van die bepaling kan de decreetgever de regering niet beletten om bevoegdheden aan een minister te delegeren. Aangezien de Vlaamse Regering collegiaal moeten beraadslagen overeenkomstig het voormelde artikel 22 van het bijzonder decreet, kan de decreetgever niet rechtstreeks regelgevende bevoegdheden delegeren aan een lid van de Vlaamse Regering. (zie ook punt 126 Omzendbrief Wetgevingstechniek). Als individuele beslissingsbevoegdheid opgedragen wordt aan leden van de Vlaamse Regering, zou de decreetgever impliciet kunnen ingrijpen in de organisatie en de werking van de Vlaamse Regering. De werking van de Vlaamse Regering maakt echter deel uit van de constitutieve autonomie en kan alleen worden gewijzigd door een bijzonder decreet.

  Volgens de afdeling Wetgeving van de Raad van State houdt artikel 22 van het voormelde bijzonder decreet (vroeger artikel 69 BWHI) alleen in dat de Vlaamse Regering regelgevende bevoegdheden kan delegeren aan individuele ministers en niet aan ambtenaren.

  De uitvoeringsbepaling op het einde van een besluit van de Vlaamse Regering volstaat niet om de betrokken minister te machtigen bepaalde nadere regels vast te stellen. Er moet voorzien worden in een uitdrukkelijke machtiging.

  2) Wat?

  Een Vlaamse minister kan zijn individuele beslissingsbevoegdheid alleen putten uit een delegatie die de Vlaamse Regering hem verleend heeft.

  De leden van de Vlaamse Regering kunnen alleen reglementaire besluiten nemen als:

   ze daarvoor een specifieke machtiging hebben gekregen van de Vlaamse Regering.

  Ministers hebben immers geen algemene delegatie om reglementaire uitvoeringsbesluiten te nemen (cf. artikel 7, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering). Leden van de Vlaamse Regering kunnen alleen reglementaire besluiten nemen als ze daarvoor een specifieke machtiging hebben gekregen van de Vlaamse Regering.

   voor zover het om “bijkomstige en aanvullende” maatregelen gaat.

  Artikel 22 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen bevat geen enkele inhoudelijke beperking op de mogelijkheid van de Vlaamse Regering om bevoegdheden te delegeren aan een vakminister. Toch vindt de afdeling Wetgeving van de Raad van State dat een dergelijke delegatie alleen in overeenstemming is met het voormelde artikel 22 van het bijzonder decreet, als ze louter betrekking heeft op regels van bijkomstige aard of van beperkt belang. In de databank adviezen R.v.St. vind je een hele reeks dossiers daarover.

  Als de draagwijdte van een delegatie aan de minister onduidelijk is, moet ervan worden uitgegaan dat het niet de bedoeling was om meer aan de minister op te dragen dan de regeling van bijkomstige of detailmatige zaken. De delegatie moet dan beperkend worden geïnterpreteerd. Bovendien kan een minister geen beroep doen op de algemene uitvoeringsbevoegheid (artikel 20 BWHI) zoals de regering.

  3) Delegatie aan een leidend ambtenaar of overheidsinstelling?

  Bij Regeling bij besluit van een leidend ambtenaar of overheidsinstelling vind je meer uitleg over en voorbeelden van de bevoegdheden die gedelegeerd kunnen worden aan een leidend ambtenaar of overheidsinstelling.

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be