chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Regelgeving op het juiste niveau - Delegatie

  1. DEFINITIE

  Als iets in regelgeving moet geregeld worden, moet je kijken op welk niveau en door welk orgaan het moet of kan geregeld worden en dus welke soort tekst (decreet of besluit) je moet schrijven.

  Het beginsel van regelgeving op het juiste niveau is een van  de formele beginselen van behoorlijke regelgeving en enkele elementaire kernpunten ervan zijn al aangehaald in punt 125 t.e.m. 127 van de Omzendbrief Wetgevingstechniek. 

  2. UITGANGSPUNTEN

  Als wordt beslist om een bepaalde aangelegenheid te regelen via regelgeving, is een van de belangrijkste vragen wie wat kan of moet doen. 

  Het uitgangspunt is dat:

  3. ALGEMENE PRINCIPES

  A. De mogelijkheid tot en de beperking van delegatie van regelgevende bevoegdheid zijn gebaseerd op het legaliteitsbeginsel of wettigheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat:

  • de uitvoerende macht enkel kan optreden op basis van een wettelijke machtiging (artikel 105 G.W)
  • de uitvoerende macht altijd in overeenstemming met de wet moet optreden ( artikel 108 G.W, "...,  zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen")
  • de regering enkel afgeleide (artikel 20 en 78 BWHI) en autonome bevoegdheden (artikel 87 BWHI en artikel 21 en 22 Bijzonder decreet van 7 juli 2006 overt de Vlaamse instellingen) heeft (zie "Regeling bij besluit van de Vlaamse Regering)

  B. Het beginsel van de voorrang (het primaat) van de wetgevende macht. De algemene regel is dat het de decreetgever toekomt de regels te stellen.  De decreetgever is op gemeenschaps- en gewestniveau de primaire regelgever en beschikt over de volheid van regelgevende bevoegdheid. 

  C. Regelgevende bevoegdheid en individuele beslissingsbevoegdheid. In de praktijk wordt de toelaatbaarheid van delegatie anders benaderd bij regelgevende bevoegdheid en bij individuele beslissingsbevoegdheid. Individuele beslissingsbevoegdheid komt in beginsel toe aan de uitvoerende macht (als aan de inhoudelijke en formele vereisten is voldaan), terwijl de delegatie van regelgevende bevoegdheid restrictief wordt benaderd (zie Regeling bij decreet, Regeling bij besluit van de Vlaamse RegeringRegeling bij ministerieel besluit en Regeling bij besluit van een leidende ambtenaar of overheidsinstelling)

  D. De noodzakelijke afwegingen over het niveau van delegatie en de mogelijkheid ertoe hangen ook altijd voor een deel af van de aangelegenheid in kwestie en van de aard van de regeling. Het gaat vaak om een ad-hocappreciatie waarvoor geen criteria kunnen worden geformuleerd die volledig sluitend zijn voor alle gevallen.

  4. REGELGEVENDE BEVOEGDHEID OP DE VERSCHILLENDE NIVEAU'S

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Bestuur) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be