Regelgeving

Relevante wetten, koninklijke besluiten, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten

Hieronder vindt u de geconsolideerde versie van de relevante regelgevende teksten:

naar boven

Relevante omzendbrieven

Vlaamse omzendbrieven

  • Omzendbrief BZ 2013/1 van 11 maart 2013 inzake de invloed van een georganiseerde werkonderbreking (staking) en de onmogelijkheid voor werkwilligen om de werkplek te betreden op de betaling van het salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
  • Omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014 betreffende de betrekkingen tussen de Vlaamse overheid en de vakorganisaties

Federale omzendbrieven

  • Omzendbrief van 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  • Omzendbrief nr. 582 van 23 juni 2008 betreffende het vakbondsstatuut - Personeelsleden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst en aangewezen door de representatieve vakorganisaties. Bijzondere procedures - Bescherming in geval van afdanking
  • Omzendbrief van 22 december 2014 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector - Referentiejaar 2014 (B.S. 24 december 2014)

naar boven