Kunstwerk (Knw)

Definitie

Een kunstwerk (Knw) is een civieltechnische constructie, of specifiek type gebouw, niet opgenomen als gebouw aan de grond (Gbg), opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak.

Belangrijkste kenmerken

 • Het kunstwerk (Knw) wordt in de regel aangemeten ter hoogte van het maaiveld of de projectie op het verlengde maaiveld (in geval het kunstwerk zich in het water bevindt) behalve in de volgende gevallen:
  • een elektriciteitscabine wordt voorgesteld door de wanden van de cabine en niet door de sokkel
  • een hoogspanningsmast of een openbare TV-mast wordt voorgesteld door een veelhoek, bepaald door de omtrek van het grondvlak, ingenomen door de pijlers van de mast. De betonnen sokkel bepaalt deze omtrek niet, doch wel de metalen voet
 • Verschillende kleinere gelijksoortige installaties die gegroepeerd voorkomen met een onderlinge afstand kleiner dan 5m, kunnen als één enkel “composiet‟ kunstwerk (Knw) opgenomen worden indien dit de functionele voorstelling van het kunstwerk (Knw) niet vertekent (zie attribuut "Vorm"):
  • voor pijlers: voorgesteld door omtrek van composiet
  • voor stel sluisdeuren: voorgesteld via de rechthoek die de ruimte tussen overstaande deurnissen opvult
  • overige kunstwerken (Knw): voorgesteld via de rechthoek die de sokkel of voet bevat
 • Volgende objecten worden niet opgenomen als kunstwerk in het GRB:
  • duikers, kopmuren, kokers, bovengrondse leidingen die de wegbaan of de spoorbaan kruisen
  • kleine installaties zoals wateropvangbekkens, waterafvoerkanalen, sedimentatieputten, waterzuiveringsinstallaties
  • ingegraven tunnels (gedeelte tussen 2 of meer tunnelmonden indien aanwezig)
  • kleine windturbines: onderscheid zich van middelgrote of grootschalige windturbines door zijn beperkte ashoogte (15m), gemeten vanaf de voet van de windturbine

Bedekking: gebiedsdekkend (behalve pijlers, roosters en cultuurhistorische monumenten)

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Een aantal types van de entiteit Kunstwerk (Knw) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit kunstwerk (Knw, gele lijn) van het type 'overbrugging' sluit aan op de wegbaan (Wbn, rode lijn). De wegbaan (Wbn) wordt onderbroken ter hoogte van een overbrugging. De overbrugging wordt aangemeten ter hoogte van het maaiveld. Er worden geen wegopdelings- en -inrichtingselementen gedetailleerd op een overbrugging. De watergang (Wtz, blauwe lijn) loopt door onder de overbrugging en wordt dus niet onderbroken.

Deze elektriciteitscabine wordt opgenomen als kunstwerk (Knw) van het type 'cabine'. Merk op dat deze cabine niet voldoet aan de opnamecriteria voor een gebouw aan de grond (Gbg), in tegenstelling tot de elektriciteitscabine in dit voorbeeld.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectindentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type kunstwerk.
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: overbrugging
2: waterbouwkundige constructie
3: cultuurhistorisch monument
4: hoogspanningsmast / openbare TV-mast
5: pijler
6: rooster
7: schoorsteen
8: koeltoren
9: silo
opslagtank
10: cabine
11: watertoren
12: tunnelmond
13: chemische installatie
14: nutspaal type windturbine
22: golfbreker
strandhoofd en lage havendam
23: havendam
24: staketsel
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type kunstwerk
Datatype
Tekst(64)
VORM
Code
VORM
Definitie
aanduiding (code) of een kunstwerk enkelvoudig is, dan wel samengesteld uit een verzameling van gelijksoortige inrichtingen
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: enkelvoudig
2: samengesteld
LABEL VORM
Code
LBLVORM
Definitie
beknopte omschrijving vorm kunstwerk
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
de datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Knw - kunstwerk
Datatype
GM_Polygon