Terrein (Trn)

Definitie

Een terrein (Trn) is een surplusgebied dat deel uitmaakt van het openbaar domein en grenst aan een weg-, spoor- of watercorridor.

Belangrijkste kenmerken

 • Een terrein (Trn) wordt opgenomen indien het tegelijk:
  • een surplusgebied is binnen de openbare ruimte, maar niet voldoet aan de criteria voor opname als wegbaan (Wbn), spoorbaan (Sbn) of watergang (Wtz)
  • geen loutere detaillering van een andere entiteit betreft (dus vb. géén inrichtingselement of plantsoen in de wegbaan (Wbn) zoals een rond punt)
  • voldoende grote afmetingen heeft (minstens één zijde waarvan de lengte gelijk is aan of groter dan 25m)
  • slechts gedeeltelijk kadastraal (genummerd perceel) gekend is
  • grenst aan naburige exemplaren van de entiteit wegbaan (Wbn), spoorbaan (Sbn) of watergang (Wtz)
 • Volgende fenomenen worden niet opgenomen als terrein:
  • overhoeken ontstaan bij onteigening
  • corridorgebieden
 • Ieder terrein (Trn) wordt met een bodembedekking en -gebruik beschreven (opgenomen in de attributen "Bodembedekking" en "Bodemgebruik").
 • De afbakening van het terrein (Trn) wordt enkel afgeleid uit de terreincontext en dus niet door de begrenzing van CADMAP-percelen.
 • Het strand aan de kust wordt opgenomen als terrein (Trn) met attributen bodembedekking ‘onverhard en niet begroeid’ en bodemgebruik ‘natuur’.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand van het terrein (TRN). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze openbare pleinen worden opgenomen in het GRB als terrein (Trn) met bodemgebruik 'burgerlijk-cultureel' (gele lijn in foto) en 'verkeer' (roze lijn).

Deze openbare parking wordt opgenomen in het GRB als terrein (Trn) met bodemgebruik 'verkeer' (roze lijn in foto).

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
LABEL BODEMBEDEKKING
Code
LBLBDMBD
Definitie
beknopte omschrijving aard van de bodembedekking
Datatype
Tekst(32)
LABEL BODEMGEBRUIK
Code
LBLBDMGB
Definitie
beknopte omschrijving van het hoofdgebruik van het betreffende terrein
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Trn - terrein
Datatype
GM_Polygon