Wegbaan (Wbn)

Definitie

De wegbaan (Wbn) is de voorstelling van de wegcorridor in het GRB. De wegbaan wordt overlangs opgedeeld in verschillende arbitrair afgebakende wegbaanelementen. Er zijn twee types wegbaanelementen: een kruispuntzone komt overeen met een kruispunt; een wegsegment komt overeen met een wegvak.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van de wegbaan (Wbn):
  • enkel de aan het maaiveld zichtbare wegcorridor wordt opgenomen als wegbaan. Waar de wegcorridor ingetunneld is, op een overbrugging gelegen is of door een overbrugging wordt afgedekt, wordt geen wegbaan (Wbn) opgenomen.
  • de wegbaan (Wbn) wordt opgenomen voor elke wegcorridor die behoort tot:
   • iedere geregistreerde weg, zijnde
    • een weg met een officieel wegnummer (bv. N9)
    • een weg met een officiële straatnaam (bv. Dorpstraat)
    • een zichtbare buurt- of voetweg, geregistreerd in de Atlas der Buurtwegen
   • een niet-geregistreerde weg, indien
    • een openbare weg met als beheerder gewestelijke instanties, de gemeente of provincie
    • private wegen op voordracht van lokale besturen of lokale afdelingen van de nutsbedrijven
 • Een wegbaanelement wordt steeds getypeerd als kruispuntzone of wegsegment (zie attribuut "Type"):
  • een kruispuntzone komt voor waar minstens drie gelijkwaardige wegsegmenten samenkomen en er voldoende duidelijke voorzieningen zijn voor de uitwisseling van verkeersstromen. De kruispuntzone omsluit alle relevante wegknopen (Wkn) die betrokken zijn bij een kruispunt. Meerdere kruispunten kunnen in één enkele kruispuntzone worden ondergebracht. 
  • een wegsegment is dat deel van de wegbaan (Wbn) dat niet als kruispuntzone gekarteerd wordt. Tussen twee kruispuntzones wordt één wegsegment opgenomen.
  • de grens tussen een kruispuntzone en wegsegment is een arbitraire virtuele rechte lijn.
 • Begrenzing van de wegbaan (wbn):
  • de wegbaan (Wbn) wordt begrensd door de fysische aanwezigheid van actieve en historische voorzieningen met het oog op het mogelijk maken of indijken van wegverkeer. 
  • indien de rand van de wegbaan (Wbn) niet eenduidig vast te stellen is en bij afwezigheid van duidelijke topografie (gebouwen, muren, afsluitingen,…) valt de rand van de wegbaan (Wbn) niet samen met de grens van de onverharde zone (Woz), maar wordt deze virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens van de onverharde zone (Woz).
 • De wegbaan (Wbn) is complementair met spoorbaan (Sbn)terrein (Trn) en kunstwerken (Knw) van het type overbrugging of tunnelmond:
  • de opname van de wegbaan (Wbn) heeft prioriteit op de opname van een spoorbaan (Sbn). Zo wordt een trambedding die gedeeld wordt met wegverkeer steeds als wegbaan (Wbn) opgenomen en niet als spoorbaan (Sbn).
  • een wegbaanelement (Wbn) houdt op ter hoogte van een kunstwerk van het type brug of tunnelmond.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand van de wegbaan (WBN). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De rand van de wegbaan (Wbn) wordt bepaald door de aanwezige topografie op het terrein (gebouwen, muren, afsluitingen,…). In dit voorbeeld wordt de rand van de wegbaan (Wbn) bepaald door de aanwezige afsluiting en hagen.

De rand van de wegbaan (Wbn) wordt bepaald door de aanwezige topografie op het terrein (gebouwen, muren, afsluitingen,…). In dit voorbeeld wordt de rand van de wegbaan (Wbn) bepaald door de voorgevels van de gebouwen aan de grond (Gbg).

In dit geval is de rand van de wegbaan (Wbn) niet eenduidig vast te stellen door de afwezigheid van duidelijke topografie (gebouwen, muren, afsluitingen,…). Daarom wordt de rand van de wegbaan (Wbn, rode lijn) virtueel gekarteerd op een afstand van minimum 50cm van de grens van de onverharde zone (Woz, gele lijn).

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
opdeling van de wegbaan in functionele gebieden
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: kruispuntzone
2: wegsegment
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving functionele gebied van de wegbaan
Datatype
Tekst(32)
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)