Wegopdeling (Wgo)

Definitie

De wegopdeling (Wgo) is de fysieke begrenzing van goed identificeerbare functionele stroken binnen de wegbaan (Wbn).

Belangrijkste kenmerken

 • Er zijn drie types wegopdelingselementen (Wgo):
  • de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) is de grenslijn van de zone binnen de wegbaan (Wbn) die ontworpen is om het verkeer van snellere verkeersvormen te scheiden van minder snelle weggebruikers zoals voetgangers. De zone is steeds fysiek gescheiden van de rest van de wegbaan (Wbn) en wordt typisch gekenmerkt door een afgeboorde verzakking van de wegverharding naar de hartlijn van het wegbaan (Wbn) toe.
  • de rand van de rijbaan (Wrb) is de rand van het gedeelte van de vlakke verharde wegbaan (Wbn) dat gereserveerd wordt voor tenminste autoverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat een verharde strook binnen de wegbaan (Wbn) met minimale breedte van 2.5m dient beschouwd als potentiële rijbaan. De rijbaan bestaat in de regel uit het geheel der verharde rijstroken en het aansluitend gelijkgronds verhard fietspad.
  • de grens van de onverharde zone (Woz) is de grens van het buitenste onverhard gedeelte van de wegbaan (Wbn) dat overeenkomt met de zachte zijberm.
 • De opdelingselementen zijn wederzijds exclusief en worden in deze volgorde opgenomen:
  • grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz)
  • rand van de rijbaan (Wrb)
  • grens onverharde zone (Woz)
 • Binnen eenzelfde wegsegment of kruispuntzone worden gelijksoortige en aansluitende terreinobjecten samengevoegd tot één exemplaar. Een exemplaar wordt gesplitst in 2 of meerdere exemplaren bij de overgang naar een ander wegsegment of kruispuntzone.

Bedekking: enkel van toepassing op de wegbaan

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

De drie types van de entiteit Wegopdeling (Wgo) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De benedenzijde van de boorsteen wordt gekarteerd als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn in foto). Waar de boordsteen stopt, wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) aangesloten op de rand van de wegbaan (Wbn, rode lijn). In afwezigheid van een boordsteen wordt de rand van de rijbaan (Wrb, bruine lijn) opgenomen aan de buitenzijde van de straatgoot. De grens onverharde zone (Woz, gele lijn) volgt de rand tussen de zachte buitenberm en de verharde zone. Ter hoogte van de verharde opritten volgt de grens onverharde zone (Woz) de rand van de opritten tot aan de rand van de wegbaan (Wbn).

De benedenzijde van de boordsteen wordt gekarteerd als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn in foto). De grens onverharde zone (Woz, gele lijn) volgt de rand tussen de zachte buitenberm en de verharde zone. Ter hoogte van de verharde opritten volgt de grens onverharde zone (Woz) de rand van de opritten tot aan de rand van de wegbaan (Wbn, rode lijn). De rand van de busstrook wordt opgenomen als rand van de rijbaan (Wrb, bruine lijn) ter hoogte van de overgang van de verharding. De rand van de vluchtheuvel wordt opgenomen als longitudinaal inrichtingselement (Wli, grijze lijn) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'.

De benedenzijde van de boordsteen wordt gekarteerd als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn in foto). Waar de boordsteen stopt (onderaan in foto), wordt de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) aangesloten op de rand van de wegbaan (Wbn, rode lijn). De rand van de rijbaan (Wrb, bruine lijn) wordt opgenomen aan de buitenzijde van de straatgoot, aan de vlakke overgang van de verharding. De boordstenen rond de plantvakken worden opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli, grijze lijn) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
soort van wegopdelingselement
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: grens zone zwakke weggebruiker (wcz)
2: grens onverharde zone (woz)
3: rand van de rijbaan (wrb)
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving Soort van wegopdelingselement
Datatype
Tekst(64)
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wgo - wegopdeling
Datatype
GM_Curve