Watergang (Wtz)

Definitie

De watergang (Wtz) beslaat het gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de fysieke aanwezigheid van oppervlaktewater (waterlopen en stilstaande wateroppervlakken). In de praktijk benadert de watergang (Wtz) het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds (kruin).

Belangrijkste kenmerken

  • Ieder bovengronds waarneembaar oppervlaktewater, of gedeelte ervan, waarvan de lengte in één richting minstens 10 m en in de dwarse richting 3m bedraagt wordt opgenomen als watergang (Wtz). 
  • Winterbeddingen, uiterwaarden, zwembaden en tijdelijk overstroomde gebieden worden niet als watergang (Wtz) beschouwd.
  • De watergang wordt niet onderbroken door overbruggingen en waterbouwkundige werken (sluis, stuw,…).
  • De watergang (Wtz) wordt onderbroken bij inbuizingen.
  • Uitzonderlijke situaties:
    • de watergang (Wtz) van een VHA-waterloop wordt ononderbroken opgenomen vanaf het punt voorbij de bron waar de breedte minstens 3m bedraagt tot aan de monding, met uitzondering van de plaatsen waar de waterloop bovengronds niet meer waarneembaar is (bv. bij inbuizingen)
    • indien een oppervlaktewater over een totale afstand van minstens 10m door verschillende voorzieningen onderbroken is (vb. opritten), dan worden de verschillende watergangen (Wtz) die tussen deze voorzieningen liggen opgenomen, zelfs indien zij niet aan de minimale afmeting voldoen

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand van de watergang (WTZ). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze waterloop wordt opgenomen als watergang (Wtz). De watergang (Wtz, blauwe lijn in foto) benadert het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds (kruin).

Deze waterloop wordt opgenomen als watergang (Wtz). De watergang (Wtz, blauwe lijn in foto) benadert het oppervlak tussen de insteken van de beide oevertaluds (kruin). De watergang (Wtz) wordt niet onderbroken door overbruggingen.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
VHAG CODE
Code
VHAG
Definitie
Watergangen die behoren tot een VHA-waterloop krijgen de VHAG-code van die waterloop. Watergangen die niet behoren tot een VHA-waterloop krijgen de NULL-waarde -9 of -8.
Datatype
Getal(10,0)
NAAM WATERLOOP
Code
NAAM
Definitie
naam die de VHA-waterloop draagt bij zijn monding, zgn. VHA-roepnaam van de waterloop.kan ook de waarden nvt (niet van toepassing) of ng (niet gekend) aannemen.
Datatype
Tekst(40)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wtz - watergang
Datatype
GM_Polygon