Longitudinale weginrichting (Wli)

Definitie

Een longitudinaal weginrichtingselement (Wli) is een vast inrichtingselement binnen de wegbaan, met als doel de verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze inrichtingselementen zijn overwegend parallel aan de lengteas van de wegbaan georiënteerd.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van longitudinale inrichtingselementen (Wli):
  • longitudinale inrichtingselementen (Wli) worden enkel opgenomen als ze:
   • één van de volgende morfologische elementen bevatten:
    • een verhoogde boordsteen of kantsteen voor 90% van de totale lengte van de inrichting. Alle verhoogde boordstenen (niet opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz)) en verhoogde kantstenen gelegen binnen de wegbaan (Wbn) worden opgenomen, behalve deze die een verharde oprit of verharde toegang tot een privaat domein afbakenen
    • een vangrail
    • een niet-afgeboorde verhoging (*) die ofwel
     • overeenstemt met een verhoogd voet- en/of fietspad enerzijds of midden- en/of tussenberm anderzijds
     • op minder dan 50cm van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) of rand van de rijbaan (Wrb) voorkomt
    • een muur of stootband die niet als (*) werd opgenomen inclusief
     • een keermuur
     • een kopmuur
     • een palissade die hoger dan 50cm boven het maaiveld reikt
   • geen onderdeel vormen en duidelijk te scheiden zijn van:
    • de begrenzing van de wegbaan (Wbn)
    • de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) en rand rijbaan (Wrb) (enkel voor boord- en/of kantstenen en niet-afgeboorde verhoging)
  • de longitudinale inrichting (Wli) wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten.
  • verschillen in kleur, bestrating of horizontale wegsignalisatie worden niet als longitudinaal inrichtingselement (Wli) beschouwd.
  • de afgeboorde inrichting van een centrale inrichting (rond punt, vluchtheuvel,…) behoort normaliter bij de longitudinale weginrichting (Wli).
 • Afstemming tussen de verschillende types en met andere entiteiten:
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) type 'muur/stootband' of 'vangrail' kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz), rand van de rijbaan (Wrb) of de grens onverharde zone (Woz).
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) type 'verhoogde boord- of kantsteen' kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met de grens onverharde zone (Woz).
  • de verschillende types van longitudinale inrichtingselementen (Wli), met uitzondering van het type 'vangrail' zijn wederzijds exclusief.
  • binnen eenzelfde wegsegment of kruispuntzone van de wegbaan (Wbn) worden gelijksoortige en aansluitende terreinobjecten samengevoegd tot één exemplaar. Een exemplaar wordt gesplitst in 2 of meerdere exemplaren bij de overgang naar een ander wegsegment of kruispuntzone.

Bedekking: binnen de wegbaan (Wbn)

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

De vier types van de entiteit Longitudinale weginrichting (Wli) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De boordsteen aan de buitenzijde van de wegbaan (Wbn) vormt de scheiding tussen sneller wegverkeer en tragere weggebruikers en wordt bijgevolg opgenomen als wegopdelingselement (Wgo) van het type 'grens circulatiezone zwakke weggebruikers' (Wcz, paarse lijn in foto). De boordsteen aan de middenberm wordt opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli, groene lijn) van het type 'verhoogde boord- of kantsteen'. De stootband in de middenberm wordt opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli, blauwe lijn) van het type 'muur, stootband'. De stootband wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten. Gezien de verkeersstroom hier aan beide zijde van de stootband plaatsvindt, worden beide randen van de stootband gekarteerd. De vangrail wordt opgenomen als longitudinale weginrichting (Wli, gele lijn) van het type 'vangrail'. Een vangrail wordt aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,2)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type weginrichtingselement
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: verhoogde boord- of kantsteen
2: muur
stootband
3: vangrail
9: niet-afgeboorde verhoging
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type weginrichtingselement
Datatype
Tekst(32)
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wli - longitudinale weginrichting
Datatype
GM_Curve